Kamer stemt voor betrokkenheid VO-raad bij oplossingen voor negatieve effecten bij vereenvoudiging bekostiging

08 november 2018

De Tweede Kamer heeft op 6 november 2018 een aantal moties aangenomen rondom de vereenvoudiging bekostiging voor het voortgezet onderwijs en de gevolgen voor (kleine) brede scholengemeenschappen in krimpgebieden. De Kamer roept minister Slob op om samen met de VO-raad een adequate oplossing te zoeken voor de negatieve herverdeeleffecten in de vereenvoudigde bekostiging en daarbij rekening te houden met de specifieke problematiek van krimpregio’s. De Kamer wil hierover voor de zomer van 2019 in een integraal wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de bekostiging worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering ook om bij het nieuwe bekostigingssysteem in het onderwijs de krimpcheck toe te passen om te toetsen of het nadelige gevolgen heeft voor scholen in krimpgebieden. Bij de voorbereiding, vormgeving en evaluatie van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs moet er speciale aandacht zijn voor de spreiding en ontwikkeling van de technische vmbo-profielen en de leerlingenaantallen.

Op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad op 28 en 29 november zal er een lunchbijeenkomst plaatsvinden over krimp en de cumulatieve effecten van herverdeling. Leden van de VO-raad kunnen zich hiervoor nog aanmelden.