Kamer wil dat werkgevers inzicht bieden in ruimtebrieven

27 maart 2019

De Tweede Kamer heeft op 26 maart jl. een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht er bij de onderwijskoepels - waaronder de VO-raad - op aan te dringen de zogenaamde ruimtebrieven kenbaar te maken aan de vakorganisaties.

In een ruimtebrief geeft de minister van Binnenlandse Zaken aan hoeveel arbeidsvoorwaarderuimte er in een bepaald jaar is. Hij stuurt die brief aan de werkgeversorganisaties in de publieke sector. Tot nu toe worden ruimtebrieven vertrouwelijk behandeld, waardoor de arbeidsvoorwaardenruimte alleen aan de werkgeverskant van de cao-tafel bekend is. Dat kan een voordeel zijn in de onderhandelingen. 

De VO-raad zal leden nader informeren over hoe de regering uitvoering zal geven aan deze motie. De raad moet zich nog beraden over hoe hier dan mee om te gaan.