Kamermeerderheid voor rekentoets in slaag-/zakregeling

10 februari 2015

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het plan om de rekentoets voorwaarde te maken voor het diploma. Dit bleek vandaag uit de stemming over de moties die vorige week werden ingediend. Ook wil de Kamer dat het mbo en het hoger onderwijs (uitgezonderd pabo en lerarenopleidingen) geen extra toelatingseisen mogen stellen.

Tijdens het voortgezet algemeen overleg over de rekentoets op 3 februari werden diverse moties ingediend, waarin het kabinet onder meer werd verzocht de rekentoets niet in de slaag-/zakregeling op te nemen (D66), om het gebruik van de rekenmachine tot een minimum te beperken (SGP) en om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren tot overeenstemming te komen over de toets (SP). D66 pleitte er verder in een motie voor om de verbetering van het rekenonderwijs te koppelen aan het 2032-traject en in overleg met alle betrokken partijen een plan van aanpak te ontwikkelen voor de structurele verbetering van het rekenonderwijs. Deze moties hebben het niet gehaald.

De rekentoets en toelating vervolgonderwijs

De motie waarvan de strekking is dat er geen extra toelatingseisen mogen komen voor toegang tot het mbo en hoger onderwijs (uitgezonderd de pabo en lerarenopleidingen) werd wel aangenomen door de Kamer. Ook de VO-raad vindt dat het vervolgonderwijs bij de toelating niet naar het behaalde cijfer voor de rekentoets mag kijken. Een uitzondering hierop zijn wat de VO-raad betreft de rekenrijke opleidingen. Het moet dan wel een jaar van te voren duidelijk zijn welke opleidingen deze eisen stellen.

Forse kritiek rekentoets

Het onderwijsveld uitte de afgelopen weken forse kritiek op de rekentoets. Door de rekentoets op te nemen in de slaag-/zakregeling en voorwaarde te maken voor het behalen van een diploma (waar een leerling bijvoorbeeld een 4 voor economie kan compenseren, betekent een 4,5 op de rekentoets straks dat de leerling bij voorbaat gezakt is) krijgt de toets een onevenredig groot gewicht en wordt hij doorslaggevend voor de toekomstperspectieven van leerlingen. Daarnaast was er veel kritiek op de toets zelf; deze zou onder meer te talig en te onduidelijk zijn en amper de rekenvaardigheid toetsen.

Leerlingen niet de dupe

De VO-raad vindt het van het grootste belang dat de leerlingen niet de dupe worden van de rekentoets als voorwaarde om te slagen voor het vo-diploma. Daarom is het zaak in te zetten op goed rekenonderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen voor meer informatie terecht op de website van het Steunpunt taal en rekenen. Verder zal de VO-raad binnenkort voor de scholen de belangrijkste vragen en antwoorden over de rekentoets op de eigen website plaatsen.