Klokkenluidersregeling: oprichting commissie ‘Melden van een misstand’

31 oktober 2017

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen zich aansluiten bij de nieuw opgerichte commissie ‘Melden van een misstand’ door de herziene voorbeeld klokkenluidersregeling van de VO-raad over te nemen. Deze commissie is opgericht op verzoek van de leden en is een plek waar leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordiger (o.a. ouders) terecht kunnen als zij een misstand willen melden. Met het overnemen van deze regeling voldoet een schoolbestuur bovendien aan de wettelijke verplichting tot het instellen van een klokkenluidersregeling.

Bekijk de herziene klokkenluidersregeling

Sluit u aan bij de commissie door de herziene regeling over te nemen

Voor werknemers was er al het Huis voor Klokkenluiders. Op verzoek van de leden van de VO-raad is nu ook een landelijke commissie opgericht waar leerlingen en hun ouders de mogelijkheid krijgen om een misstand te melden, als de interne procedure onvoldoende oplevert. Het oprichten van deze sectorale commissie zorgt ervoor dat er niet per bestuur of regio een aparte commissie hoeft te worden opgericht. De generieke instellingsregeling van de commissie is bijgevoegd bij de voorbeeld klokkenluidersregeling.

De commissie 'Melden van een misstand' is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen en is uitsluitend beschikbaar voor bevoegde gezagen die (de betreffende passages uit) de voorbeeld klokkenluidersregeling één op één overnemen voor hun organisatie. Dus ook als uw organisatie al een klokkenluidersregeling heeft, maar nog geen commissie, dan wordt aanbevolen deze herziene voorbeeldregeling over te nemen.

Waarom een klokkenluidersregeling?

De klokkenluider staat in de belangstelling. Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is als misstanden worden gemeld. Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft. Personen die melding doen van misstanden verdienen alle waardering. Ook het voortgezet onderwijs verdient een goede klokkenluidersregeling. Daarom is ook in de code Goed Bestuur van de VO-raad het publiceren van deze regeling als lidmaatschapseis opgenomen.