Geactualiseerd sectorakkoord geeft meer focus

31 mei 2018

De VO-raad en het kabinet hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd over de actualisatie van het bestaande sectorakkoord vo; dit akkoord is op 31 mei jl. voorgelegd aan en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad. Met het geactualiseerde akkoord zet de vo-sector de ingezette beweging om te komen tot meer uitdagend, eigentijds onderwijs voor leerlingen onverminderd, en vooral met nog meer focus en kracht, voort.

Tijdens de VO-tour die in de eerste drie maanden van dit jaar door het land trok bleek dat onder scholen en besturen een grote mate van overeenstemming bestaat over de richting waarin ons onderwijs zich beweegt, en waar de focus de komende jaren op zou moeten liggen. Mede in dit licht is besloten in te zetten op een actualisering van het bestaande sectorakkoord.

Wat verandert er voor scholen en wat niet?

De belangrijkste uitgangspunten van het geactualiseerde akkoord: 

  • De bestaande ambities blijven overeind, en er komen geen nieuwe bij waar scholen ook iets mee moeten.
  • Er is meer focus aangebracht in de afspraken; deze zijn teruggebracht van ruim 60 naar 15.
  • Doelstellingen blijven geformuleerd op hoofdlijnen, er is ruimte voor vertaling in de school, en er komt minder nadruk op generieke indicatoren.
  • Er ligt meer nadruk op de verantwoording in het jaarverslag over de voortgang en besteding van de prestatiebox.


Met deze afspraken wordt de koers die met het sectorakkoord 2014-2018 is ingezet, de komende jaren voortgezet. Daarbij is extra aandacht voor een onderwerp dat hoog op de maatschappelijke agenda en de agenda van scholen is komen te staan: kansengelijkheid. Ook is het onderwerp regionale samenwerking als middel om de maatschappelijke uitdagingen en de daling van het leerlingaantal op te vangen nadrukkelijker opgenomen.

Download het geactualiseerde sectorakkoord vo 

In het 'Infodocument geactualiseerd sectorakkoord vo' ziet u daarnaast in één oogopslag alle ambities en doelstellingen. 

Met volle kracht verder; middelen prestatiebox en ondersteuning blijven beschikbaar

Scholen kunnen aan de hand van het sectorakkoord met volle kracht verder werken aan het realiseren van hun ambities. Hierbij blijven ze beschikken over middelen uit de prestatiebox, deze wordt verlengd voor 2019 en 2020. Ook blijft de VO-raad scholen en besturen via programma’s als Leerling2020, Maatwerk en Stap2, ondersteunen bij de inspanningen naar uitdagend en eigentijds onderwijs voor alle leerlingen.

In 2020 wordt een kwalitatieve evaluatie gehouden van het sectorakkoord en de resultaten die op dat moment behaald zijn. Ook wordt dan gesproken over de wenselijkheid en haalbaarheid van een nieuw akkoord.