Leerlingen en ouders: dóór met vernieuwing van onderwijsinhoud

17 november 2016

Leerlingen en hun ouders vinden dat het hoog tijd is om het landelijk curriculum aan te pakken. Ze willen meer verbinding tussen vakken en de keuzeruimte moet groter zijn dan nu het geval is. Naast vakinhoudelijke kennisoverdracht willen leerlingen en ouders meer aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden, burgerschap en digitale geletterdheid. In de verdere uitwerking spelen de schoolleiding en lerarenteams een cruciale rol. Dit concludeert de Regiegroep Onderwijs2032 in het advies dat op 17 november 2016 aan staatssecretaris Dekker werd overhandigd.

De Regiegroep onderzocht hoe haalbaar de toekomstvisie ‘Onderwijs2032’ is voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De Regiegroep, die bestaat uit de VO-raad, de PO-Raad, AVS, LAKS, en Ouders&Onderwijs, ziet voldoende mogelijkheden om met alle betrokken partijen een volgende stap te zetten naar vernieuwde kerndoelen. De huidige kerndoelen zijn 10 jaar oud en sluiten niet altijd meer goed aan op eigentijdse lessen die leraren willen geven.

Curriculumontwikkeling is teamwork!

Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller zegt naar aanleiding van het advies: "Curriculumontwikkeling is teamwork! Zo zijn de mooie schoolvoorbeelden ook tot stand gekomen. Wat mij betreft zetten we gezamenlijk – leerlingen en hun ouders, lerarenteams, schoolleiders en bestuurders – onze schouders onder de opdracht om eigentijds onderwijs te ontwikkelen voor huidige én toekomstige leerlingen."

Verdiepingsfase toont steun op veel punten visie onderwijs 2032

Op ruim vijftig scholen is bekeken hoe haalbaar de visie van het Platform Onderwijs2032 in de praktijk is. Naast ouders en leerlingen sprak de Regiegroep met schoolleiders, lerarenopleiders en met vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs over toekomstgericht onderwijs. Uit de verdiepingsfase blijkt er op veel punten steun te zijn voor de richting van de toekomstvisie, want het ontbreekt veel scholen nu aan houvast om op schoolniveau eigen keuzes te maken voor de onderwijsinhoud.

Lerarenteams cruciale rol in proces

Tegelijk constateert de Regiegroep dat er nog veel in de kinderschoenen staat. Lerarenteams moeten een cruciale rol spelen in het vernieuwingsproces. Maar voor curriculumontwikkeling, dat als zeer belangrijk wordt ervaren, kunnen leraren niet altijd genoeg tijd vrijmaken. De Regiegroep onderschrijft daarom het belang van ontwikkeltijd voor lerarenteams.

Vervolg gericht op verbinding leggen curriculumontwikkeling op school- en landelijk niveau

In het vervolg ziet de Regiegroep een ontwikkelfase voor zich waarin de verbinding wordt gelegd tussen de curriculumontwikkeling op schoolniveau en curriculumontwikkeling op landelijk niveau. In deze ontwikkelfase wordt op schoolniveau een praktijklijn ontwikkeld, terwijl op landelijk niveau een ontwikkellijn tot stand komt. In beide gevallen is er een belangrijke rol weggelegd voor lerarenteams, die hierin samen optrekken met andere betrokkenen.

Dialoog met leraren in verdiepingsfase

Naast het traject van de Regiegroep heeft de Onderwijscoöperatie tijdens de verdiepingsfase een eigen traject doorlopen waarin met leraren is gesproken over de toekomstvisie van het Platform Onderwijs2032.

Twee vragen stonden daarbij centraal: geeft het advies van het Platform Onderwijs2032 de juiste richting voor een nieuw curriculum? En hoe kunnen en willen leraren invulling en uitvoering geven aan een nieuw curriculum?

Uit de rapportage blijkt dat leraren die hebben deelgenomen aan deze dialoog een aantal elementen van Onderwijs2032 ondersteunen zoals één curriculum voor primair en voortgezet onderwijs en aandacht voor burgerschap, digitale vaardigheden en vakoverstijgende vaardigheden, maar kritisch zijn over het ontbreken van vakken en de drie voorgestelde kennisdomeinen. De leraren zijn eensgezind waar het gaat om een stevigere betrokkenheid van leraren in curriculumontwikkeling en -vernieuwing.