Lichte afname aantal meldingen bij vertrouwensinspecteurs vo; meer meldingen seksueel misbruik

04 april 2019

Vorig schooljaar zijn er iets minder meldingen binnengekomen bij de vertrouwensinspecteurs vo van de Onderwijsinspectie; het aantal meldingen over seksueel misbruik is echter wel toegenomen en daarnaast blijft het aandeel meldingen rond pesten onveranderd hoog. Dit blijkt uit de ‘Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs 2017/2018’ die de inspectie op 3 april heeft gepubliceerd.

Hoewel niet van alle incidenten op scholen melding wordt gedaan bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie, geeft de factsheet wel een indicatie van hoe het gesteld is met de sociale veiligheid op scholen en waar nog aandachtspunten liggen. Voor de vo-sector geldt dat in het schooljaar 2017-2018 563 meldingen zijn binnengekomen bij de vertrouwensinspecteurs, een daling van 6% ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Met name het aantal meldingen in de categorieën seksuele intimidatie en psychisch en fysiek geweld is afgenomen. Dit is positief nieuws.

Tegelijkertijd is het aantal meldingen over seksueel misbruik in de sector vo behoorlijk toegenomen ten opzichte van de twee schooljaren daarvoor. Daarnaast is het aandeel van meldingen rond pesten iets gestegen en blijft dit onveranderd hoog. Ook het aantal meldingen over discriminatie is niet afgenomen (aantallen blijven ongeveer gelijk). De meeste meldingen gaan hierbij over discriminatie op grond van migratieachtergrond.

De VO-raad vindt dit zorgelijke ontwikkelingen, die wederom de noodzaak onderstrepen om binnen scholen aandacht te blijven besteden aan goede (seksuele) omgangsvormen en de (seksuele) weerbaarheid van leerlingen, en scherp te blijven op (aanwijzingen die kunnen duiden op) misbruik, pesten, discriminatie en geweld. Scholen kunnen voor ondersteuning op dit vlak terecht bij Stichting School & Veiligheid, alsook bij de bovengenoemde vertrouwensinspecteurs van de inspectie. Wel onderstrepen we dat scholen niet als enige verantwoordelijkheid dragen in deze; ook ouders en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke rol in het tegengaan van pesten, discriminatie, seksueel misbruik en geweld. 

Klachtenprocedures

Een ander aandachtspunt is dat vorig schooljaar relatief veel meldingen binnenkwamen over leerlingen die zich genegeerd en verlaten voelen. Hierbij gaat het vaak over meldingen van leerlingen en ouders die zich niet gezien en gehoord voelen in hun klacht of melding door de school. De inspectie geeft ook aan dat de complexiteit van de meldingen toeneemt en dat klachtenprocedures in sommige gevallen moeilijk vindbaar zijn of onvoldoende door de ouders worden begrepen. De VO-raad benadrukt daarom het belang van een duidelijke, toegankelijke klachtenprocedure en vraagt scholen te investeren in een goede klachtenafhandeling.