Middelen wel besteed aan personeel

02 april 2014

In het artikel ‘Miljoenen voor onderwijs zoek’ in De Telegraaf van 1 april jl. wordt gesteld dat docenten niet meer zijn gaan verdienen. Dit is lariekoek.

Extra investeringen in het voortgezet onderwijs van de afgelopen jaren zijn geheel en al geïnvesteerd in het personeel en niet in overhead. Maar ook mag niet worden vergeten dat er vanaf 2012 voor 200 miljoen bezuinigd wordt op het vo. Die bezuinigingen doen de investeringen voor een deel teniet.

In de afgelopen jaren is de beloning van leraren volgens de afspraken in het Convenant LeerKracht uit 2008 aanzienlijk verbeterd. Toen is afgesproken om de carrièrelijnen in te korten, waardoor docenten dus sneller meer gaan verdienen. Ook zijn veel docenten bevorderd naar hogere functieschalen.

Tegelijk is de arbeid ook door andere ontwikkelingen veel duurder geworden. Doordat docenten gemiddeld genomen ouder zijn en dus meer verdienen en meer gebruik maken van de voordelen van de seniorenregeling, lopen de gemiddelde kosten per werknemer sterk op. Bovendien zijn sociale premies en pensioenpremies opgehoogd en is de btw verhoogd van 19 naar 21%, terwijl daar onvoldoende of geen compensatie in de bekostiging van de scholen tegenover heeft gestaan. Omdat de prijs van het personeel flink gestegen is en de budgetten niet zijn meegegroeid, kunnen helaas minder docenten in dienst worden genomen. Om de leerling/leraar-ratio op peil te houden zijn daarom extra investeringen in het onderwijs nodig.

De extra investeringen in het vo van de afgelopen jaren zijn geheel en al ingezet ten behoeve van het personeel en niet voor overhead. Deze ontwikkeling wordt ook door de Algemene Rekenkamer geconstateerd in zijn tussenrapportage over de bekostiging in het vo.

Zoals de Telegraaf meldt heeft het vo in december 2013 een grote éénmalige extra investering ontvangen. Deze investering kan in het lopende schooljaar veelal niet meer worden ingezet om de klassengrootte te verkleinen. Die investering kan pas in het volgende schooljaar effect hebben op de klassengrootte in het vo.