Minister zet plannen voor de overgang po-vo door, internetconsultatie geopend

24 februari 2020

Minister Slob heeft zijn plannen voor de overgang po-vo verwerkt in een wetsvoorstel en deze voorgelegd voor consultatie. Zoals vorige zomer aangekondigd, wil hij de afname van de eindtoets vervroegen naar de eerste helft van maart, direct na het afgeven van het schooladvies. Er volgt daarna één landelijk aanmeldmoment waarop alle leerlingen uit groep acht zich inschrijven bij een middelbare school; dit wordt 1 april in plaats van de eerder geplande 1 mei. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel de naam van de eindtoets gewijzigd in ‘doorstroomtoets’ en kan niet meer van de Centrale Eindtoets (aangeboden door de overheid), maar enkel van de toetsen van private aanbieders gebruik worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen tot 22 maart op het wetsvoorstel reageren.

U kunt het wetsvoorstel bekijken en uw reactie doorgeven via de website internetconsultatie.nl. De VO-raad en PO-Raad zullen ook middels deze route nogmaals reageren op het wetsvoorstel.

Eerdere reactie VO-raad

Eerder gaf de VO-raad aan in grote lijnen blij te zijn met de plannen van de minister. Met het vervroegen van de afname van de eindtoets, wordt voorkomen dat kinderen bij een tegenvallend schooladvies naar extra toetstrainingen kunnen worden gestuurd, hetgeen kansenongelijkheid kan vergroten. Ook kunnen eventuele bijstellingen van het schooladvies sneller plaatsvinden. Samen met het invoeren van één landelijk aanmeldmoment bij het vo op 1 april - nádat alle bijstellingen hebben plaatsgevonden – worden zo situaties voorkomen waarbij een leerling al ingeschreven staat op een school, vervolgens een bijgesteld schooladvies krijgt en dan niet meer terecht kan op de school waar hij of zij dan naar toe wil. Alle leerlingen maken zo even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Daarbij krijgen vo-scholen niet meer te maken met gewijzigde leerlingenaantallen later in het jaar door late bijstellingen.

Eén aanmeldmoment op 1 april

De VO-raad is ook blij dat het landelijke aanmeldmoment is vastgesteld op 1 april. In de oorspronkelijke plannen stond dit gepland op 1 mei. Hier heeft de VO-raad bezwaar tegen gemaakt, vo-scholen zouden met deze late datum te maken krijgen met grote uitvoerbaarheidsproblemen. Ook zou de warme overdracht van leerlingen in het gedrang komen. De minister heeft afgelopen najaar daarom een impactanalyse laten doen naar het nut, wenselijkheid en consequenties van één aanmeldmoment vo. Hieruit bleek ook dat het vastleggen van een centraal aanmeldmoment op 1 mei voor aanzienlijke problemen zou gaan zorgen voor veel scholen in het vo. Overigens blijkt uit het onderzoek ook dat 70% van de vo-scholen het hanteren van één aanmelddatum nádat bijstellingen hebben plaatsgevonden een positieve ontwikkeling vindt, 15% staat hier negatief tegenover.

Flexibelere overgang po-vo

Het plan om de naam van de eindtoets te wijzigen in ‘doorstroomtoets’ kan ook op de goedkeuring van de VO-raad rekenen. Het sluit aan bij de visie uit het recent gepresenteerde discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’ om tot een overgang po-vo te komen die minder definitief en allesbepalend is voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen.

Centrale eindtoets verdwijnt

In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat de overheid niet langer een eigen Centrale Eindtoets aanbiedt. Marktpartijen bieden voldoende toetsen aan waaruit scholen kunnen kiezen, zo redeneert de minister. Het College voor Toetsen en Examens gaat de kwaliteit van de toetsen bewaken: een leerling moet bij elke doorstroomtoets gelijke kans hebben op eenzelfde schooladvies.

Vervolg

De internetconsultatie staat open tot 22 maart. Op basis van de gegeven input kan het wetsvoorstel nog worden aangepast. Daarna zal het worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel zal op zijn vroegst vanaf het schooljaar 2022-2023 in werking treden.