Monitor LOB: waar staat uw school en waar heeft u behoefte aan?

06 februari 2020

Waar staat uw school op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en aan welke ondersteuning heeft uw school behoefte op dit vlak? De Monitor LOB - die het Expertisepunt LOB volgende week per mail naar scholen stuurt - biedt u de kans om dit aan te geven. Met uw input krijgt het Expertisepunt een overzicht van de LOB-praktijk op de scholen en kan het haar ondersteuningsaanbod verder aanscherpen, zodat zij scholen nog beter van dienst kan zijn.

Daarnaast zullen de uitkomsten meegenomen worden in de LOB-brief, die dit najaar door de minister aan de Tweede Kamer wordt verstuurd.

Graag wil het Expertisepunt alle onderwijsprofessionals die bij LOB zijn betrokken en hun leerlingen daarom vragen om de monitor in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 13 maart a.s. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten en is volledig anoniem; de resultaten zijn op geen enkele wijze te herleiden tot personen en scholen.

Over de Monitor LOB

Met de Monitor LOB wordt in kaart gebracht wat de stand van zaken rond LOB in het vo en het mbo is. De monitor wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau AO Consult, in opdracht van het Expertisepunt LOB. Dit expertisepunt is een initiatief van de VO-raad en de MBO Raad, waar ook de Vereniging Hogescholen zich recent bij aangesloten heeft en dat gesubsidieerd wordt door het ministerie van OCW.

Het is de tweede maal dat de Monitor LOB wordt uitgevoerd. Evenals de vorige keer, ontvangen bestuurders, schoolleiders en decanen/LOB-coordinatoren in het vo en het mbo een online vragenlijst via de mail. Ook leerlingen en studenten van de scholen zullen bevraagd worden. Naast het invullen van een vragenlijst is het ook mogelijk om deel te nemen aan een verdiepende focusgroep om de resultaten van de enquête en de gevonden verschillen met de eerste meting te bespreken.

Geïnteresseerden die geen mail hebben ontvangen maar wel willen deelnemen aan het onderzoek, kunnen vanaf 10 februari de vragenlijsten ook invullen en/of zich aanmelden voor een focusgroep via de website van het Expertisepunt LOB.


Startmeting

In 2018 vond de startmeting van de Monitor LOB plaats. Hieruit bleek dat er op veel scholen het nodige gebeurt op het gebied van LOB, maar dat er ook aandachtspunten waren. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat LOB nog niet altijd in het gehele curriculum terugkomt en dat de samenwerking tussen vo- en mbo-scholen op de doorlopende LOB-leerlijn beter kon. Het Expertisepunt heeft de uitkomsten gebruikt voor het vormgeven van een ondersteuningsaanbod in de afgelopen twee jaar.

Meer informatie

Zie voor vragen of meer informatie over de LOB-monitor de website van het Expertisepunt LOB.