Monitor wachtlijsten (voortgezet) speciaal onderwijs van start

03 november 2022

Op verzoek van de Tweede Kamer is een monitor ontwikkeld om de wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in kaart te brengen. Deze monitor is nu klaar voor gebruik. (v)so- en sbo-scholen worden gevraagd hier gegevens voor aan te leveren. Om een goed beeld te krijgen van de wachtlijsten is het belangrijk dat iedereen meedoet, ook als er geen wachtlijsten zijn.

Achtergrond

Zoals al eerder aangekondigd in de nieuwsbrief van het ministerie van OCW, heeft de Tweede Kamer in het debat eind 2020 over passend onderwijs aan de minister gevraagd om wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs te monitoren. Dit omdat de Kamer signalen had dat leerlingen soms te lang op een plek in het gespecialiseerd onderwijs moesten wachten. De monitor is bedoeld om zicht te krijgen op de omvang van de wachtlijsten en op die manier de signalen te kunnen duiden.

Over de opzet van de monitor is met onder meer vertegenwoordigers van de betrokken scholen, de samenwerkingsverbanden en de Inspectie van het Onderwijs gesproken.

Monitor invullen

De monitor is nu klaar voor gebruik. Dat betekent dat de samenwerkingsverbanden via deze monitor aan de (v)so- en sbo-scholen op hun grondgebied gaan vragen of en zo ja hoeveel leerlingen er op 1 oktober 2022 op de wachtlijst staan en waarom. De uiterste datum om de monitor in te vullen is 18 november 2022.

De samenwerkingsverbanden voeren de verzamelde gegevens vervolgens in op de website Samenwerkingsverbandenopdekaart.nl. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt. 

Samenwerkingsverbanden kunnen inloggen op Samenwerkingsverbanden op de kaart met hun eigen inloggegevens. Als u deze gegevens niet heeft, kunt u een mailtje sturen naar info@swvopdekaart.nl met daarin duidelijk vermeld voor welk samenwerkingsverband u inloggegevens wilt hebben.

Resultaten

Nog voor de kerstvakantie wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten. De Kamer zal vervolgens begin 2023 via de ‘Voortgangsrapportage passend onderwijs’ nader geïnformeerd worden over de omvang van de wachtlijsten.

Het is de bedoeling dat de monitor daarna elk halfjaar wordt geactualiseerd. De volgende peildatum zal 1 februari 2023 zijn. Tegen die tijd krijgen de swv’en en scholen opnieuw het verzoek om gegevens aan te leveren. De uitkomsten van de monitor zullen vanaf dat moment worden meegenomen in de ‘Voortgangsrapportages passend onderwijs.