Monitoring kwetsbare jongeren voor vo

20 april 2020

De afgelopen weken zijn de gemeentes bevraagd over het aantal kinderen in de noodopvang. Deze monitoring is geüniformeerd en uitgebreid met vragen over kinderen in een kwetsbare positie. Ook voor het voortgezet onderwijs is er behoefte aan zicht op het aantal leerlingen in een kwetsbare positie en op het aantal leerlingen dat niet wordt bereikt. De VO-raad heeft daarom in samenwerking met het ministerie van OCW een monitor ontwikkeld.

Het doel van de vragenlijst is inzicht krijgen hoeveel leerlingen er in een kwetsbare positie zijn en of (en hoe) zij worden opgevangen, en hoeveel leerlingen uit beeld zijn. De eerste van deze vragenlijsten is maandag 20 april naar alle schoolvestigingen in het vo gestuurd. Het is een beknopte vragenlijst, die in korte tijd kan worden ingevuld.

Update 23 april: In tegenstelling tot ons eerdere bericht dat deze vragenlijst wekelijks zou worden toegezonden, heeft het ministerie van OCW besloten om de vragenlijst alleen half mei en half juni (als de scholen dan weer open zijn met een iets aangepaste versie) nog een keer af te nemen. De VO-raad is blij met deze wijziging, aangezien we ernaar streven om de bevragingslast voor scholen zoveel mogelijk te beperken, zeker in deze hectische tijd én in de meivakantie. Tegelijkertijd erkennen we het belang van één landelijke inventarisatie, dus we roepen de leden op om de beknopte vragenlijst in te vullen.


De informatie uit de vragenlijsten schetst een beeld van de stand van zaken op landelijk niveau en op het niveau van de veiligheidsregio, waarbij individuele scholen en vestigingen niet herkenbaar zijn. Dit beeld is van belang als input voor beleidsmaatregelen, voor kamerbrieven/vragen/debatten en voor gedegen onderzoek en monitoring op de korte en de lange termijn. Een hoge respons geeft meer informatie zodat eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Indien uw schoolvestiging geen mail ontvangt van Oberon voor het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met: Lieve Heijsters (lheijsters@oberon.eu) of 06-25632255.

Overigens loopt vanuit de Inspectie van het Onderwijs een uitvraag naar de maatregelen van scholen rond onderwijs op afstand.