Nadere informatie over veranderingen overgang po-vo vanaf volgend schooljaar

02 november 2022

Zoals eerder gecommuniceerd, geldt vanaf het schooljaar 2023-2024 een aantal veranderingen rond de overgang po-vo; zo komt er één centrale aanmeldweek voor het vo en verandert hierdoor ook het tijdpad van schooladvisering en eindtoetsing. Het ministerie van OCW heeft een brief gestuurd om schoolbestuurders, schoolleiders en leraren hier nader over te informeren. Ook zijn veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

In de brief worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet, die vanaf het schooljaar 2023-2024 – met de inwerktreding van de ‘Wet doorstroomtoetsen po’ – gaan gelden: 

  • Er komt één centrale aanmeldweek (tussen 25 en 31 maart) waarin alle groep 8-leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Deze centrale aanmeldweek zal voor het eerst in 2024 plaatsvinden. Het centrale aanmeldmoment ligt bewust in een week nádat eventuele bijstellingen van het schooladvies hebben plaatsgevonden. Hierdoor maken alle leerlingen – ook de leerlingen wiens schooladvies wordt bijgesteld - evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur. Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.   
     

Doordat er één centrale aanmeldweek komt, veranderen ook de stappen van het schooladvies en de eindtoets:

  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken de eindtoets (wordt 'doorstroomtoets') in de eerste of tweede volle week van februari.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

 

  • De eindtoets in groep 8 wordt een ‘doorstroomtoets’. Dit om aan te geven dat deze toets niet het einde van de ontwikkeling van een leerling markeert, maar een onderdeel vormt in de doorstroom van het po naar het vo. Ook in het vo blijven leerlingen zich ontwikkelen.
  • Het schooladvies wordt voortaan standaard naar boven bijgesteld, als een leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft. Alleen als een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling wordt geacht, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Dit besluit moet dan gemotiveerd worden. De handreiking ‘Schooladvisering’ wordt geactualiseerd met een afwegingskader, dat scholen kunnen gebruiken bij de bijstelling van het schooladvies.


Vragen

Onderwijsprofessionals die vragen hebben over deze veranderingen en/of wat dit voor hun school betekent, kunnen de nieuwe FAQ van het ministerie van OCW raadplegen. Bij verdere vragen kan ook contact worden opgenomen met de helpdesk van de VO-raad

Begin 2023 organiseert het ministerie van OCW ook digitale informatiebijeenkomsten over de aanstaande veranderingen. Meer informatie hierover volgt.

Dit schooljaar verandert nog niets 

De afname van de eindtoets en de aanmeldingen bij de middelbare school vinden in het huidige schooljaar nog op dezelfde wijze plaats als de afgelopen jaren. Het voorlopig schooladvies wordt uiterlijk 1 maart 2023 geregistreerd en gedeeld met leerlingen en ouders. Op basis van dit schooladvies kunnen leerlingen zich al bij de middelbare school aanmelden. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger is dan het voorlopig schooladvies, heroverweegt de basisschool het schooladvies.