Nieuw servicedocument OCW rond onderwijs en corona

01 september 2020

Het ministerie van OCW heeft een geactualiseerde versie van het servicedocument gepubliceerd, waarin de thans geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school.

In dit document wordt o.a. nader ingegaan op de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft, welke besluiten er genomen kunnen worden en wat de afwegingskaders voor die besluiten zijn bij één of meerdere besmettingen op een school. Uitgangspunt daarbij is dat maatregelen lokaal of regionaal worden genomen waar dat kan, en landelijk waar dat echt moet.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • onderwijstijd;
  • exameninering en PTA;
  • ventilatie;
  • overgang;
  • verzuim en leerplicht. 


Met het document wil het ministerie schoolbesturen in het funderend onderwijs informeren en faciliteren om op een goede, veilige en ‘coronaproof’ manier invulling te kunnen geven aan het nieuwe schooljaar. Hierbij wordt ook het belang onderstreept van het naleven van het protocol vo, dat is opgesteld door de sociale partners in het onderwijs. Dit protocol staat los van en naast het servicedocument.