Nieuwe handreiking biedt handvatten voor ontwikkelen visie op toetsing en schoolexaminering

04 december 2019

De VO-raad heeft een handreiking gepubliceerd die schoolbesturen in het vo ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van een visie op toetsing en schoolexaminering. Visieontwikkeling is een van de negen actielijnen die de VO-raad heeft opgesteld ter versterking van de kwaliteitsborging schoolexaminering.

In Nederland zijn enkele zaken rondom schoolexaminering landelijk geregeld, zoals de examenprogramma’s en het eindexamenbesluit. Naast deze globale voorschriften is er feitelijk rond schoolexaminering niet veel voorgeschreven: een school kan daardoor veel eigen keuzes maken en de inhoud en vorm van het schoolexamen aanpassen naar wat past bij de eigen school. Dit maakt het essentieel voor scholen om – als eerste stap – een goede eigen visie op toetsing en schoolexaminering te ontwikkelen, die als basis kan dienen voor het vormgeven van het schoolexamen en de organisatie hiervan binnen de school, en waarmee de kwaliteit van de schoolexaminering wordt geborgd.

De ontwikkelde handreiking biedt informatie, adviezen en een stappenplan waarmee scholen tot een dergelijke visie op toetsing en examinering kunnen komen, die past bij de eigen onderwijsvisie en het onderwijsconcept, recht doet aan het afsluitend karakter van het schoolexamen en is ingebed in het geheel van kwaliteitszorg.

In de week van 9 december zal de VO-raad op deze website ook een aantal praktijkvoorbeelden publiceren van scholen die een visie op toetsing en schoolexaminering hebben ontwikkeld.  

Actielijnen en ondersteuningsaanbod
De VO-raad heeft naar aanleiding van de problemen rond de schoolexamenpraktijk op VMBO Maastricht onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteitsborging van de schoolexamens, en de aanbevelingen die hieruit voortkwamen vertaald naar negen actielijnen. Als onderdeel hiervan ontwikkelt de VO-raad ondersteuningsaanbod voor scholen. Bekijk het complete ondersteuningsaanbod.