Nieuwe pilotscholen Technologie & toepassing gezocht

14 maart 2019

Wilt u vanaf het schooljaar 2019-2020 meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing? In dit vak kunnen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo techniek ontdekken, ontwikkelen ze hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren ze zich op een vervolgstudie en beroep.

Uitbreiding pilotgroep met twaalf nieuwe scholen

Het concept-schoolexamenprogramma T&T wordt momenteel vormgegeven met 24 pilotscholen. Deze pilotgroep wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen die aan de slag willen gaan met het schoolexamenprogramma Technologie & toepassing (T&T). Scholen die worden geselecteerd ontvangen een ontheffing van het ministerie van OCW om het concept examenprogramma T&T aan te bieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde dan wel theoretische leerweg van het vmbo.

Het vak Technologie en Toepassing

Technologie & toepassing is een nieuw schoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden. 

Het schoolexamenvak Technologie & toepassing is mogelijk een invulling van de praktijkcomponent in de nieuwe leerweg. Bij T&T zijn leerlingen met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio bezig, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Daardoor past het vak bij elk profiel.

Waarom wordt de pilot uitgebreid?

De huidige pilotgroep wordt per schooljaar 2019-2020 uitgebreid vanwege benodigde diversiteit onder deelnemende scholen. Op deze manier zorgt OCW ervoor dat bij de invoering van Technologie & toepassing vmbo-scholen vanuit verschillende visies, invalshoeken en onderwijsconcepten in staat zijn om dit schoolexamenprogramma aan te bieden aan hun leerlingen.

Er is ruimte voor twaalf nieuwe deelnemers. Alle aanmeldingen worden beoordeeld en gewogen aan de hand van selectiecriteria en het wegingskader. Indien daarna sprake is van scholen met gelijke score volgt een loting.

Interesse in dit vak?

Op de website van Sterk beroepsonderwijs kunt u alle informatie vinden over de uitbreidingsprocedure en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Let op: U kunt zich tot en met vrijdag 5 april 2019 aanmelden.