Nieuwe rapportages Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs geven inzicht in onderwijsloopbaan (oud-)leerlingen

05 november 2019

Dit najaar heeft het NRO voor de derde keer rapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) beschikbaar gesteld aan alle bestuurders en schoolleiders van Nederlandse po- en vo-scholen. De rapportages bevatten data over de onderwijsloopbanen van hun (oud-)leerlingen, die ook kunnen worden vergeleken met soortgelijke scholen en het landelijk gemiddelde. De informatie kan scholen helpen het eigen beleid en de resultaten te analyseren, het gesprek hierover aan te gaan met belanghebbenden en waar nodig tot verbeteringen te komen.

De rapporten bevatten een groot aantal gegevens over de prestaties van (oud-)leerlingen op school en in het vervolgonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om slagingspercentages, schooluitval en op- en afstroom. Maar ook om het aantal oud-leerlingen dat in een vervolgopleiding een diploma behaalt en op welk niveau. Daarnaast analyseert de rapportage de voorspellende waarde van de eindexamencijfers. Zo krijgt de school beter inzicht in het eigen beoordelingsbeleid.

De rapportages bevatten ook informatie over kansen(on)gelijkheid in de school. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang tussen sociale ongelijkheid en onderwijskansen. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen leerlingen uit lage en hoge inkomensgezinnen als het gaat om het onvertraagd behalen van het vo-diploma en de doorstroom?

Scholen hebben dit najaar een brief met inloggegevens ontvangen, waarmee zowel de actuele rapportages als die uit eerdere jaren kunnen worden gedownload.

Bijeenkomsten en uitlegrapportages

Om te ondersteunen in het duiden van de resultaten, organiseert het NCO vanaf dit jaar een aantal informatiebijeenkomsten, waar bestuurders, schoolleiders of kwaliteitszorgmedewerkers rechtstreeks in gesprek kunnen gaan over hun resultaten. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via de NCO-website.* Ook zijn er sinds dit jaar uitlegvideo’s beschikbaar bij de figuren uit de rapportages

Vensters VO

Naast de NCO-rapportages vinden bestuurders en schoolleiders ook via Vensters VO uitgebreide data over hun school/scholen. Waar het NCO-rapport vooral op hoofdlijnen analyseert, geeft Vensters meer gedetailleerde informatie. Zie voor meer informatie de website van Vensters VO.
 

*Door een technische storing in het registratiesysteem heeft het NCO geen inzicht meer in de aanmeldingen die zijn gedaan vóór 29 oktober 2019. Had u zich voor of op die datum al aangemeld voor een bijeenkomst, dan vraagt het NCO u vriendelijk om dit nogmaals te doen via de website.