Nieuwe rapportages Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) geven inzicht in onderwijskwaliteit

15 november 2018

Dit najaar heeft het NRO voor de tweede keer rapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) beschikbaar gesteld aan alle bestuurders en schoolleiders van Nederlandse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De rapportages bevatten data over de onderwijsloopbanen van hun (oud-)leerlingen, die ook kunnen worden vergeleken met soortgelijke scholen en het landelijk gemiddelde. De informatie kan scholen helpen het eigen beleid en de resultaten te analyseren, het gesprek hierover aan te gaan met belanghebbenden en waar nodig tot verbeteringen te komen.

De rapporten bevatten een groot aantal gegevens over de prestaties van (oud-)leerlingen op school en in het vervolgonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om slagingspercentages, schooluitval en op- en afstroom. Maar ook om het aantal oud-leerlingen dat in een vervolgopleiding een diploma behaalt en op welk niveau. Daarnaast analyseert de rapportage de voorspellende waarde van de eindexamencijfers. Zo krijgt de school beter inzicht in het eigen beoordelingsbeleid.

Nieuw dit jaar is onder andere informatie over kansen(on)gelijkheid in de school. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang tussen sociale ongelijkheid en onderwijskansen. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen leerlingen uit lage en hoge inkomensgezinnen als het gaat om het onvertraagd behalen van het vo-diploma en de doorstroom?

Scholen hebben dit najaar een brief met inloggegevens ontvangen, waarmee zowel de actuele rapportages als die uit 2017 kunnen worden gedownload.

Lees meer over het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs op de NCO-website.

Vensters VO

Naast bovenstaande rapportages vinden bestuurders en schoolleiders ook via Vensters VO uitgebreide data over hun school/scholen. Waar het NCO-rapport vooral op hoofdlijnen analyseert, geeft Vensters meer gedetailleerde informatie. Zie voor meer informatie de website van Vensters VO.