Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo

09 september 2019

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Voion heeft hierover 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses - waaronder voor de G4 - gepubliceerd. De analyses bieden inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen als het gaat om de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

De regionale arbeidsmarktanalyses vormen daarmee een goed vertrekpunt voor scholen bij het voeren van goed strategisch personeelsbeleid.

Krimp en lerarentekort

Uit de analyses blijkt onder andere dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Drenthe-Overijssel tussen 2019 en 2024 een daling van 7,7% verwacht. In de G4 en in Zuid-Holland (Noord en Zuid) zal het aantal leerlingen nog wel toenemen.
 
Ondanks deze krimp in veel regio’s, worden er de komende jaren toch in alle regio’s tekorten aan leraren verwacht. Het tekort verschilt wel per regio. Zo wordt in Zeeland in 2024 een tekort van 23 fte verwacht, terwijl het tekort in Zuid-Holland-Zuid in hetzelfde jaar oploopt tot 162 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.

Dit najaar zullen de analyses worden geactualiseerd op basis van de nieuwe cijfers over de verwachte tekorten.

Inzicht op school en/of bestuursniveau?

Met het Scenariomodel-VO van Voion krijgt u inzicht in de benodigde formatie per vak voor de komende jaren voor uw school(bestuur). Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw personeelsgegevens die u zelf geanonimiseerd invoert. Zo wordt per vak duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau.

Regionale samenwerking

Voor een aantal scholen zijn de arbeidsmarktontwikkelingen al aanleiding geweest om op personeelsgebied de samenwerking met andere scholen in de regio op te zoeken. Samen kunnen ze beter inspelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt heeft Voion de handreiking 'Regionale samenwerking op personeelsgebied' ontwikkeld. 

Ondersteuning nodig?

De regioadviseurs van Voion bieden ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in de (regionale) arbeidsmarktsituatie, het bewustmaken van de noodzaak om een regionaal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen en uit te voeren en het opbouwen van de regionale infrastructuur. U kunt contact opnemen met de regioadviseurs via de website van Voion