Nieuwe voorzitter Techniekpact gepresenteerd

22 mei 2019

Tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact op 20 mei in Eindhoven, is Thea Koster – lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle – gepresenteerd als nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Zij zal deze functie tot eind 2020 uitoefenen. Daarnaast werd via de recent gepubliceerde voortgangsrapportage teruggeblikt op de tot nu toe behaalde resultaten en ingegaan op de (nieuwe) ambities van het pact.

In het in 2018 vernieuwde Nationaal Techniekpact - dat beoogt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de techniek met meer focus en versneld te optimaliseren - is overeengekomen in te zetten op vier urgente thema’s:

  • het verhogen van de instroom in techniek en technologie;
  • grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs;
  • het bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie;
  • het verminderen van het docententekort in de techniek, ook via hybride docenten.


Deze thema’s worden ook belicht in de ‘Tussenstand Nationaal Techniekpact 2019', waarin staat beschreven welke voortgang is geboekt op de diverse actielijnen.

Uit de daarnaast gepubliceerde Monitor Techniekpact 2019 en bijbehorende infographic met de ‘highlights’ blijkt onder meer dat met name in het havo en vmbo nog veel winst te behalen is als het gaat om de instroom in technische richtingen. Ook blijft het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor docenten in de techniek in het vo en mbo onverminderd hoog. Vooral voor ICT, techniek/technische vakken en natuur-/scheikundige vakken is er sprake van een groot lerarentekort.

De komende periode zal vanuit het pact verder worden ingezet op de bovenstaande doelen. Ook zal de nadruk liggen op het inzetten van de infrastructuur van het Techniekpact voor de nieuwe agenda’s zoals het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulaire economie en leven lang ontwikkelen.

De VO-raad blijft betrokken bij het techniekpact en de initiatieven die in het kader van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo worden ondernomen.

Lees meer over het Techniekpact, alle gestelde doelen en de activiteiten vanuit het pact op Techniekpact.nl
 

Aantal cijfers uit de infographic Monitor Techniekpact 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Update: op 4 juni 2019 verscheen een onderzoek van het Platform 'Talent voor Technologie' waarin onder meer de interesse onder jongeren voor techniek is gemeten. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de interesse toeneemt, maar dat er ook nog een aantal drempels zijn voor jongeren om voor techniek te kiezen, zoals onduidelijkheid over wat je er mee kan en de angst dat ze er niet slim genoeg voor zijn. Lees het onderzoek en bijbehorende nieuwsbericht