OESO vraagt aandacht voor kansengelijkheid in Nederlands onderwijs

14 september 2016

Het Nederlandse onderwijs presteert goed, vergeleken met de onderwijsstelsels van de overige welvarende landen. Dat blijkt uit de nieuwste editie van Education at a Glance (EAG 2016), een publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO ziet kansengelijkheid als punt van aandacht.

Nederland behoort tot de beste landen volgens het rapport. Nederland heeft een zeer groot percentage hoogopgeleiden (35%) en een relatief laag percentage werklozen onder de bevolking met een mbo-, hbo- of wo-opleiding. Hierin is een relatie te zien tussen het opleidingsniveau en het percentage werkenden: hoe hoger de opleiding, des te lager het werkloosheidspercentage.

OESO ziet kansengelijkheid als punt van aandacht

Ook laat de EAG zien dat er nog terrein te winnen is op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs voor leerlingen met ouders met een lagere opleiding. Daarnaast laat het rapport zien dat de vooropleiding (in combinatie met de afkomst) van de ouders van invloed is op het onderwijsniveau dat de leerling volgt, zoals eerder naar voren kwam in de Staat van het Onderwijs en het rapport van het CBS. De VO-raad noemde deze kansenongelijkheid in reactie op het eerder verschenen Inspectierapport onacceptabel: ‘Het met publiek geld gefinancierde onderwijs heeft de dure plicht om alle kinderen gelijke kansen te bieden.’

Ideeënkaart over bevorderen kansengelijkheid

Samen met zijn leden kwam de VO-raad onlangs tot een ideeenkaart om kansengelijkheid te vergroten. Op basis van deze kaart zal de VO-raad dit thema verder agenderen om eerlijkere kansen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs te bevorderen.

Leraren geven gemiddeld aantal uren les

Het OESO-rapport laat zien dat leraren in het voortgezet onderwijs ongeveer 45 % van hun tijd lesgeven. Dit is precies het gemiddelde van alle onderzochte landen. De VO-raad ziet graag dat leraren meer tijd krijgen voor hun professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van hun vak. In maart 2016 presenteerde de VO-raad daarom een actieplan met voorstellen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken.

Professionalisering schoolleiders

De OESO besteedt ook aandacht aan de positie en de professionalisering van schoolleiders. Hoewel de cijfers geen slechte resultaten laten zien, een groot deel van de Nederlandse schoolleiders zet zich actief in om te zorgen dat leraren hun vaardigheden verbeteren, geeft het rapport aan dat er ruimte is voor verbetering. Dit wordt door het ministerie erkend in de begeleidende brief aan de Kamer bij aanbieding van de brief. Ook de VO-raad erkent het belang van professionalisering van de schoolleiders en werkt via de VO-Academie samen met de sector aan verbetering hiervan.

Download het rapport Education at a glance 2016.