Onderwijsraad vraagt input voor advies over lerarenopleidingen

06 februari 2024

Op verzoek van de minister van OCW werkt de Onderwijsraad momenteel aan een advies over de vraag ‘Wat is nodig om de bekwaamheid te borgen van leraren die hun initiële lerarenopleiding afronden?’ De raad nodigt iedereen uit om hierover mee te denken en voorbeelden, analyses en/of suggesties aan te leveren.

Een schriftelijke bijdrage kan tot 15 maart worden ingestuurd via de website van de Onderwijsraad. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de centrale onderzoeksvraag en subvragen. 

De raad gebruikt alle input om tot een afgewogen advies te komen. Dit advies verschijnt naar verwachting in het najaar van 2024.