Onderzoek doelmatigheid en toereikendheid bekostiging po en vo van start

04 september 2019

In de eerste week van september ontvingen alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs. Het doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen op bestuurs- en schoolniveau dat niet is te halen uit nationale data.

Aanleiding voor dit onderzoek is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door McKinsey & Company. De antwoorden op de vragenlijst worden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Inzichten, meningen en ervaringen uit het onderwijsveld zijn van groot belang voor het onderzoek. Daarom vragen wij schoolbestuurders, (locatie)directeuren en leraren vriendelijk om de vragenlijst van het onderzoek in te vullen. Deze vragenlijst staat op de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. (een eerder gedeelde link zorgde voor problemen maar die zijn opgelost) Voor vragen kunnen deelnemers een e-mail sturen aan Reinier Steffens van McKinsey.

Gepersonaliseerd rapport

Deelnemende schoolbestuurders en (locatie)directeuren kunnen daarnaast, als zij daar prijs op stellen, een gepersonaliseerd rapport ontvangen waarin hun antwoorden worden vergeleken met de antwoorden van andere schoolbestuurders en directeuren in hun sector. Daarnaast bevat het rapport ook nog ‘best practices’ die uit het onderzoek naar voren komen.