Onderzoek naar nieuwe verdeelsystematiek leerplusarrangement vo

05 november 2019

Het ministerie van OCW wil tot een andere systematiek komen voor de verdeling van de middelen uit de regeling leerplusarrangement, die sommige vo-scholen ontvangen om relatieve onderwijsachterstanden tegen te gaan. Hierbij heeft het ministerie laten onderzoeken of de recent ontwikkelde nieuwe indicator voor het po, ook bruikbaar kan zijn voor het vo. Op 31 oktober stuurde minister Slob de resultaten van dit onderzoek, alsook informatie over het vervolgproces, naar de Tweede Kamer. De VO-raad blijft nauw bij dit proces betrokken en vraagt om meer helderheid over de herverdeeleffecten, voordat de keuze wordt gemaakt voor een alternatief verdeelsysteem.

Bij de verdeling van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid wordt in het vo momenteel gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘apcg-indicator’. Hierbij wordt gekeken naar hoeveel leerlingen op school wonen in een ‘armoedeprobleemcumulatiegebied’ (apc-gebied), postcodegebieden waar het gemiddelde inkomen laag is en veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen. In de nieuw ontwikkelde indicator voor het po worden meer omgevingskenmerken van leerlingen meegenomen, waardoor de voorspellende waarde of een leerling risico loopt op een onderwijsachterstand, groter is geworden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht of deze po-indicator ook bruikbaar is voor het vo. Hierbij is gewerkt met een ongewijzigde po-indicator en een herijkte versie (aangepast voor het vo). Uit dit onderzoek komt naar voren – met enige kanttekeningen – dat beide varianten ook voor vo-leerlingen beter de risico’s op onderwijsachterstanden kunnen voorspellen dan de huidige apcg-indicator.

Herverdeeleffecten

Het ministerie wil nu in overleg met deskundigen en belanghebbenden verder kijken welke indicator voor het vo de voorkeur heeft: de huidige apcg-indicator (in geüpdatete vorm, zie verderop) of de po-indicator (in ongewijzigde of gewijzigde vorm). In het rapport van het CBS wordt gesteld dat beide varianten van de po-indicator voor het vo waarschijnlijk aanzienlijke herverdeeleffecten opleveren. De VO-raad heeft het ministerie gevraagd om een beter beeld te vormen van de herverdeeleffecten van alle drie de scenario’s, voordat een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde indicator. De raad blijft nauw betrokken bij het verdere (keuze)proces, en zal leden informeren over de verdere ontwikkelingen op dit vlak.

Update huidige apcg-indicator

Omdat bovenstaand proces nog zeker enige tijd zal duren, zal de huidige apcg-indicator nog wel worden geüpdatet. Momenteel wordt hierbij namelijk nog gewerkt met de apcg’s uit 2005.