Onverminderd goede eindexamenresultaten in 2018

16 januari 2019

De examenresultaten in het voortgezet onderwijs laten in 2018 zowel voor het centraal als het schoolexamen een goed en stabiel niveau van prestaties zien, over het geheel en bij de kernvakken. Dat zegt minister Slob in de Kamerbrief over toetsing en examinering in het vo 2018. Hierin reageert hij op diverse rapporten over de examinering in het vo.

In de jaarlijkse brief gaat de minister in op de resultaten van het examen sectorbreed. Ook besteedt hij aandacht aan initiatieven om te komen tot versterking van de kwaliteit van het schoolexamen. Dit laatste mede als uitvloeisel van de examencrisis in Maastricht.

Slagingspercentage stabiel

In 2018 slaagde gemiddeld 92,1 procent van de leerlingen voor hun eindexamen. Dit is vrijwel gelijk met 2017 en stabiel in vergelijking met de voorgaande jaren. In het vmbo zakte het slagingspercentage licht, terwijl het havo en vwo iets stegen. 

Vakken op een hoger niveau en andere vormen van maatwerk

Sinds de invoering van de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau af te ronden in 2008 wordt er in toenemende mate gebruik van gemaakt van het afronden van vakken op een hoger niveau. In 2018 betreft het in totaal 3.016 leerlingen. De minister constateert dat uit de resultaten zichtbaar wordt dat de verschillende maatwerkmogelijkheden om te verdiepen of te versnellen nog relatief weinig worden gebruikt door leerlingen en scholen. Wat betreft de pilot Recht op maatwerk zal de minister in het voorjaar bekijken of en welke volgende stappen kunnen worden gezet om meer maatwerk in de school mogelijk te maken.

Versterking kwaliteit schoolexamen

Minister Slob hecht sterk aan de autonomie van scholen bij de invulling van schoolexamens. Hij is blij dat de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering aanbevelingen doet die gericht zijn aan de sector om bewuster invulling te geven aan de bestaande ruimte bij het schoolexamen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Hierbij zijn de scholen volgens de minister als eerste aan zet, en kunnen zij nu al aan de slag. Ook is het van belang dat de kaders en randvoorwaarden voor de kwaliteitsborging van de (school)examens op orde zijn. Met de VO-raad (en andere betrokken partijen zoals het Platform Examensecretarissen (PLExs) stelt de minister een agenda op waarin hij de kaders en randvoorwaarden uitwerkt. Hij noemt drie concrete elementen:

1. een formeel afrondingsmoment voor het geheel van het schoolexamen

2. de instelling van een (schooleigen) examencommissie

3. versterking van de positie van de examensecretaris.

De inspectie heeft aangekondigd in 2019 een themaonderzoek te gaan doen naar de kwaliteitsborging van de schoolexaminering. De uitkomsten van dit onderzoek worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd. Deze uitkomsten worden gedeeld in de rapportage over de agenda versterking kwaliteitsborging schoolexamens. Daarnaast neemt de minister de professionalisering van leraren rondom het ontwerpen en beoordelen van toetsen en interpreteren van de resultaten mee in de verkenning naar een toekomstig bevoegdhedenstelsel.

In het voorjaar informatie over onderzoek en experiment maatwerkdiploma's

De minister ziet het als zijn belangrijkste opdracht in de komende periode om de balans te verbeteren tussen zowel het centraal en schoolexamen, als tussen het civiel effect en de ruimte voor scholen voor het bieden van maatwerk. In de afgelopen jaren is de aandacht sterk naar het centraal examen uitgegaan; centraal examen en schoolexamen dienen echter gezamenlijk civiel effect te sorteren. Met het schoolexamen kunnen leerlingen bredere talenten en vaardigheidsontwikkeling laten zien en kan de school op basis van de schooleigen visie binnen het schoolexamen het curriculum afsluiten. Slob verwacht in het voorjaar van 2019 de opzet te delen van het onderzoek naar de diploma's met vakken op verschillende niveaus in combinatie met de invoering van brede selectie in het vervolgonderwijs. Ook publiceert hij dit voorjaar de uitkomsten van een veldverkenning naar het experiment om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden.