Monitor over bezoldiging bestuurders en toezichthouders in 2015 naar Tweede Kamer

20 maart 2017

In het voortgezet onderwijs als geheel zijn er in 2015 weer meer bestuurders van wie de bezoldiging in de juiste cao-salarisklasse valt dan in 2014. Dit blijkt uit de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT 2015’, die op 20 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In de monitoringsrapportages over 2013 en 2014 was al een positieve ontwikkeling te zien en die lijn is grotendeels voortgezet in 2015. In totaal ontvingen 7 bestuurders in 2015 een bezoldiging boven het voor hen geldende schaalmaximum (in 2014 bedroeg dit aantal nog 17). Dit is ongeveer 1,5% van alle bezoldigd bestuurders.

Van deze 7 bestuurders kwamen 5 bestuurders boven de sectorale norm. Hieronder bevonden zich 3 interim-bestuurders die de functie korter dan 6 maanden hebben vervuld.* Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014, toen 2 bestuurders boven de sectorale norm uitkwamen. Alle 5 de bezoldigingen zijn boven het sectorale maximum komen te liggen als gevolg van toepassing van een correctie (voor lengte en/of omvang dienstverband).

Bezoldiging van toezichthouders

De gemiddelde bezoldiging van alle toezichthouders in het vo komt in 2015 – met een lichte stijging van 200 euro ten opzichte van 2014 – uit op 2370 euro. Opvallend is dat het aandeel van onbezoldigde toezichthouders daarin is gestegen. In 2015 was ongeveer 42% van de toezichthouders onbezoldigd.

WNT en overgangsrecht

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op nieuwe arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2013. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een overgangsrecht. Kort gezegd komt dit overgangsrecht er voor het sectorale maximum op neer dat bestuurders een periode van 7 jaar hebben om toe te werken naar het juiste niveau.


Download de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT 2015’. Deze monitor is opgesteld op verzoek van het ministerie van OCW en bevat een meting van de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders in relatie tot de verschillende onderwijsbestuurderscao’s en beloningscodes bij de WNT over het jaar 2015.
 

* Voor interim-bestuurders die korter dan 6 maanden de functie vervullen, geldt de WNT-norm niet.