Opstarten handhavend optreden leerplicht bij schoolverzuim

07 juli 2020

Minister Slob heeft aangekondigd dat handhaving van de leerplicht weer mogelijk wordt bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer kan.

Handhaving vanaf schooljaar 2020-2021

Uitgangspunt voor dit schooljaar is dat er niet handhavend wordt opgetreden, tenzij na onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake is van luxe verzuim of absoluut verzuim. Dit schooljaar is er geen handhaving voor kinderen met een kwetsbare gezondheid of als zij familieleden hebben met een kwetsbare gezondheid. Ook voor gezinnen waarbij angst voor het coronavirus een rol speelt wordt er dit schooljaar niet gehandhaafd op de leerplicht. Vanaf schooljaar 2020-2021 is handhaving weer volledig mogelijk. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis zijn omdat zij of familieleden behoren tot de risicogroep, maar het aangeboden programma van school niet volgen.

Infographic

Ingrado heeft ook een infographic gemaakt waarin het 'Stappenplan handhavend optreden' wordt uitgelegd.
 

Belangrijk om al het ongeoorloofd verzuim weer te melden
Eerder al onderstreepten de sectorraden dat het belangrijk is dat scholen vanaf heden al het ongeoorloofd verzuim weer doorgeven aan DUO. Zoals hierboven benoemd zal dan niet in alle gevallen handhavend worden opgetreden, maar leraren, schoolleiders en leerplicht kunnen dan wel nader in gesprek met de ouders over hoe de terugkeer naar school gestimuleerd kan worden. 

 

16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig
Scholen dienen een melding door te geven als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken ongeoorloofd afwezig is. Hiervoor kan de verzuimsoort ’16 uur in 4 weken’ worden gebruikt.

Eerder melden mag ook
Als er nog geen sprake is van 16 uur afwezigheid, maar er wel zorgen zijn over een leerling, kan een school ook al eerder een melding ‘overig verzuim’ doorgeven. Samen met de leerplichtambtenaar kan vervolgens worden bepaald wat het beste is om het weer naar school gaan te stimuleren. Scholen maken dan alsnog een melding als er 16 uur in 4 weken is verzuimd.