Overgangsmaatregel bevoegdheid leraren in beroepsgerichte vakken gepubliceerd

12 april 2017

Zoals eerder bekend is gemaakt, kunnen scholen leraren in vaste dienst die een nieuwe bevoegdheid moeten halen om les te geven in de nieuwe beroepsgerichte vakken in het vmbo, hier tot 1 augustus 2021 de tijd voor geven. De maatregel op grond waarvan dit kan, is op 28 maart jl. gepubliceerd.

Op 1 augustus 2017 dienen alle vmbo-scholen te zijn overgestapt op de nieuwe beroepsgerichte profielen. In veel gevallen beschikken leraren al over het juiste getuigschrift om in de nieuwe vmbo-opzet bevoegd les te geven in een of meerdere van de nieuwe profielvakken. Een conversietabel laat zien welke tweedegraads bevoegdheid rechtstreeks omgezet kan worden naar een bevoegdheid voor een nieuw profiel. Beschikken leraren niet over de juiste bevoegdheid, dan kunnen ze een traject volgen om een passende bevoegdheid te halen. Met de nu gepubliceerde overgangsmaatregel kunnen scholen de betreffende leraren hier tot 1 augustus 2021 de tijd voor geven. Voor een aantal van de te volgen trajecten kunnen scholen subsidie aanvragen. De leraren mogen totdat zij een passende bevoegdheid hebben behaald, blijven lesgeven in het betreffende vak.

Download de ‘Overgangsmaatregel bevoegdheid leraren in beroepsgerichte vakken’.

Leraren in tijdelijke dienst en nieuwe leraren

De overgangsmaatregel beperkt zich tot leraren in vaste dienst. Voor leraren in tijdelijke dienst en voor leraren die nieuw in vaste of tijdelijke dienst komen en nog bevoegd moeten worden voor een van de nieuwe profielvakken, is al bepaald dat zij in beperkte mate onbevoegd les mogen geven. Op grond van het vierde lid van artikel 33 Wvo mag iemand die benoembaar is voor een vak, namelijk twee jaar lang onbevoegd lesgeven, mits hij verklaart zich in te zullen spannen om de betreffende bevoegdheid alsnog te halen. Het bevoegd gezag kan de termijn van twee jaar eenmaal met twee jaar verlengen, indien dat noodzakelijk wordt geacht vanwege de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs aan de school.