Praktijkgerichte programma’s havo in ontwikkeling

19 oktober 2021

Het landelijk expertisecentrum SLO ontwikkelt momenteel twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor de havo. Scholen kunnen naar verwachting vanaf het schooljaar 2022-2023 een dergelijk praktijkgericht programma in hun onderwijsaanbod opnemen; zij bepalen zelf of en wanneer ze dit doen.

De afgelopen jaren werd de roep om een praktijkgerichte component toe te voegen aan het havo-curriculum steeds luider. Ook de VO-raad juicht dit toe. We verwachten dat hiermee voor leerlingen de aansluiting op enerzijds het toeleverend onderwijs (instroom vanuit de nieuwe leerweg vmbo) en anderzijds het vervolgonderwijs beter wordt. Met een praktijkgericht programma sluit het onderwijs ook beter aan op de diverse behoeftes van havisten en kan de motivatie van deze leerlingen worden bevorderd. Zij kunnen zich hiermee bovendien beter en breder oriënteren op het toekomstige werkveld. 

Op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkelt SLO nu, in nauwe samenwerking met havo-scholen, twee brede interdisciplinaire examenprogramma’s van 120 SLU (studielast in klokuren – kleine variant): één programma voor Mens & Maatschappij en één voor Natuur- & Technologie. 

Denken en doen

De kern van een praktijkgericht havo-programma is dat leerlingen praktische activiteiten uitvoeren bij opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Het gaat daarbij om het toepassen van kennis en vaardigheden aan de hand van levensechte en realistische opdrachten, waarbij in ieder geval bij de totstandkoming van iedere opdracht externen betrokken zijn. Havisten werken bij dit vak aan beroepsoriëntatie, beroepsbeelden en hbo-competenties.

(Door)ontwikkeling

De verwachting is dat in mei 2022 de eerste conceptversies van de examenprogramma’s gereed zijn. Havo-scholen kunnen dan vanaf schooljaar 2022/2023 deze programma's gaan aanbieden. Zij bepalen zelf of en wanneer ze het praktijkgerichte programma in hun onderwijsaanbod opnemen. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag het praktijkgerichte programma van 120 uur aan het combinatiecijfer ‘kan’ toevoegen. Het vak wordt afgesloten via het schoolexamen.

Om een programma aan te kunnen bieden, is wel een ontheffing nodig van het ministerie van OCW, maar dit zal eenvoudig aan te vragen zijn. Ook is het een voorwaarde dat scholen zich beschikbaar stellen voor de curriculumevaluatie en dat ze deelnemen aan landelijke bijeenkomsten om de praktijkgerichte programma’s samen met SLO verder te ontwikkelen. Alle precieze voorwaarden worden uiterlijk in december bekend gemaakt via de website van SLO