Project Versterking Medezeggenschap verlengd

06 december 2018

Het project Versterking Medezeggenschap wordt met minstens één jaar verlengd. Uit een evaluatie van het project - uitgevoerd door Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW - blijkt dat het aanbod van het project goed wordt gewaardeerd. Aandachtpunt is nog dat het bereik van het project verbeterd kan worden.

Het project Versterking Medezeggenschap ondersteunt leerlingen, ouders, personeel, schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs bij het versterken van de medezeggenschap en het samenspel tussen de medezeggenschapsraad en schoolleiders/bestuurders.

De VO-raad onderschrijft het belang van goede medezeggenschap en levert ook een actieve bijdrage aan het project. Recentelijk heeft de Monitoringscommissie Code Goed Onderwijsbestuur VO, die de naleving van deze code heeft geëvalueerd, in haar adviesrapport 'Betekenisvol besturen' aanbevolen om het betrekken van stakeholders bij schoolbeleid een meer prominente plek te geven in de (geactualiseerde) code en het ondersteuningsaanbod voor leden op dit punt te verstevigen.

Meer informatie over het project

Het project Versterking Medezeggenschap wordt gedragen door de VO-raad, PO-Raad, LAKS, Ouders & Onderwijs, VOO, AOb, CNV Onderwijs en FVOV. Op de website infowms.nl vindt u meer informatie over het project en het ondersteuningsaanbod.