Protocollen centrale examens 2019 beschikbaar

17 januari 2019

De protocollen voor de centrale examens 2019 zijn beschikbaar. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt.

Voor coördinatoren en secretarissen van examens zijn de protocollen een hulpmiddel om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens volgens de procedures te laten verlopen. De protocollen gelden voor alle centrale examens die er momenteel in het voortgezet onderwijs zijn. De documenten voor 2019 zijn net als vorig jaar weer ingedeeld naar type examen (papieren, digitale en centraal schriftelijke praktijkexamens).

Voor het examenjaar 2018-2019 zijn er de volgende aandachtspunten:

 • De Onderwijsinspectie voert in het voorjaar 2019 (weer) een onderzoek uit naar de afnamecondities van het cspe. Zie ook het jaarwerkplan van de inspectie.
 • In de Septembermededeling van het CvTE is onder paragraaf 5.7.1 en verder een aantal aandachtspunten opgenomen rond het cspe, onder andere over het werken met twee profiel-cspe’s, de instructie voor de examinator, de afname in Facet en herkansen.
 • Bij OCW komen daarnaast veel vragen binnen over drie aspecten van de vmbo-examens: achteraf switchen tussen gl en tl als het examen tegenviel, de houdbaarheid van de resultaten voor het cspe behaald in het derde leerjaar en de eindcijfers en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken. Het ministerie heeft informatie hierover op een rij gezet
   

Ondersteuning bij organisatie correctie

Daarnaast wil de VO-raad opnieuw onderstrepen dat het belangrijk is dat correctoren in de gelegenheid worden gesteld om zowel de eerste als tweede correctie goed en volledig uit te voeren. Om schoolleiders, bestuurders en leraren te ondersteunen op dit vlak, stellen de VO-raad en onderwijsbonden AOb, CNVO en FvOv ook dit jaar ondersteuning beschikbaar:

 • Adviestabel opsturen examenwerk
  In deze tabel staan per vak en examen de dagen aangegeven waarop de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector (en weer retour bij de eerste corrector) zodat beiden voldoende tijd hebben voor het correctiewerk. De VO-raad raadt het gebruik van deze tabel sterk aan. De lijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de vakverenigingen en het CvTE en zorgt ervoor dat docenten de beschikbare tijd voor het corrigeren zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken.
 • Checklist Correctiewerk 
  Deze checklist bevat aandachtspunten en tips voor het organiseren van het correctiewerk.
 • Voor vragen over de organisatie van de tweede correctie of voor het doorgeven van knelpunten kunt u contact opnemen met Peter Lucas, beleidsadviseur VO-raad, via peterlucas@vo-raad.nl.


Documenten eerder beschikbaar

Dit examenjaar zijn de protocollen centrale examens en het ondersteuningsaanbod rond de correctie eerder beschikbaar dan voorgaande jaren. De VO-raad wil scholen zo in staat stellen om mede op basis van deze documenten op tijd het gesprek aan te gaan over wat geregeld moet worden rond het examen en de benodigde acties te nemen voor een goede uitvoering van het eindexamen en de correctie ervan.

Vragen

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens kunt u als school terecht bij het Examenloket. Dit loket is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het CvTE en DUO. Zie voor meer informatie ook het Eindexamenbesluit VO en de website Examenblad.nl (bevat specifieke regels en richtlijnen die gelden per soort examen).

Voor vragen over de protocollen kunt u als lid van de VO-raad terecht bij de helpdesk van de VO-raad.