Protocollen centrale examens 2020 beschikbaar

12 maart 2020

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot begin juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. De VO-raad roept de scholen op om vooral gebruik te maken van de ruimte die hiermee ontstaat.

De protocollen voor de centrale examens 2020 zijn gepubliceerd. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt. Met deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens zo optimaal mogelijk en volgens de procedures te laten verlopen.  De protocollen gelden voor alle centrale examens die er momenteel in het voortgezet onderwijs zijn.

Aandachtspunten

Dit examenjaar wordt specifiek aandacht gevraagd voor de volgende punten:

  • Een belangrijke aanpassing in de protocollen betreft het recht van leerlingen op een kopie van de antwoorden (op examenopgaven). Hierbij is rekening gehouden met o.a. uitspraken van het Europees Hof van Justitie en het Gerechtshof Den Haag over het recht op inzage en een kopie van gemaakt examenwerk. Zie paragraaf 2.6 van de protocollen voor meer informatie hierover.
  • In de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is onder paragraaf 1.3 informatie opgenomen over het belang van het heractiveren van de gegevens van docenten, zodat de examenmakers hen weer tijdig kunnen informeren over de examens.
  • Daarnaast wil de VO-raad opnieuw onderstrepen dat het belangrijk is dat correctoren in de gelegenheid worden gesteld om zowel de eerste als tweede correctie goed en volledig uit te voeren. Om schoolleiders, bestuurders en leraren te ondersteunen op dit vlak, stellen de VO-raad en bonden AOb, CNVO en FvOv ook dit jaar ondersteuning beschikbaar, in de vorm van de 'adviestabel opsturen examenwerk'. De VO-raad raadt het gebruik van deze tabel sterk aan. De lijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de vakverenigingen en het CvTE. 
     

Vragen en discussie over centrale examens

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar, een initiatief van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het CvTE en DUO. Zie voor meer informatie ook het Eindexamenbesluit VO en de website Examenblad.nl (bevat specifieke regels en richtlijnen die gelden per soort examen).

Voor vragen over de protocollen kunt u terecht bij de helpdesk van de VO-raad.

Discussieplatform voor leraren

Het CvTE heeft deze week een digitaal discussieplatform geopend: het 'Schoolplein’. Dit platform biedt docenten een plek om ervaringen te delen en meningen uit te wisselen over de centrale examens en alles wat daarmee samenhangt.