Protocollen Centrale Examens 2022 beschikbaar

30 maart 2022

De protocollen Centrale Examens 2022 zijn beschikbaar voor scholen, met daarin een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de centrale examens. Met deze protocollen wil de VO-raad schoolleiders, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


Bij het opstellen van de protocollen is uitgegaan van de situatie zoals die bekend was op 31 maart 2022. Beleidslijnen en richtlijnen vanuit de overheid van latere datum gaan uiteraard vóór dat wat in deze protocollen is beschreven.

Correctie

De correctietijd is net als in 2021 beperkt, vanwege de indeling in drie tijdvakken. Daarom is het dit jaar extra van belang maatregelen te treffen om de beschikbare correctietijd zo goed mogelijk te gebruiken. Hier ligt een belangrijke rol voor alle betrokkenen, van bevoegd gezag tot schoolleiding en docenten.

In overleg met diverse partijen is ook voor 2022 een adviestabel 'Opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector' opgesteld. In deze tabel staan (voor tijdvak 1 en 2) per vak en examen de dagen aangegeven waarop de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector en weer retour bij de eerste corrector, zodat beiden voldoende tijd hebben voor het correctiewerk. De tabel is opgesteld met en door verschillende vakverenigingen. Gebruik ervan wordt zeker dit jaar ten zeerste aanbevolen. 

Verzenden van examenwerk

Dit jaar is er ook extra aandacht voor het proces van verzending van het examenwerk naar de tweede correctoren. Met PostNL is een aantal maatregelen besproken om het verzenden en bezorgen van de examens zo goed mogelijk te laten verlopen. Hier ligt uiteraard vooral een taak voor PostNL, die hierover ook naar de scholen zal communiceren.

In de protocollen is informatie opgenomen voor scholen die het examenwerk willen scannen of kopiëren, als back-up of t.b.v. verzending. 

Communicatie over het CE

Met de aanpassingen dit jaar is ook goede, zorgvuldige communicatie over de centrale examens - richting leerlingen, ouders en medewerkers - extra belangrijk. De VO-raad verzamelde praktijkvoorbeelden van scholen op dit vlak en zette aandachtspunten op een rij

Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022

Het kabinet heeft net zoals in 2021 extra geld beschikbaar gesteld om medewerkers een vergoeding te geven voor de extra werklast in verband met de organisatie van een derde tijdvak en de voorbereiding van examenkandidaten om twee herkansingen te doen.

Vragen

Voor meer informatie kunnen scholen het Examenblad en de speciale coronapagina op Examenblad raadplegen. Bij vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kunt u terecht bij de helpdesk van de VO-raad.

Website Lerenvoorhetexamen.nl
Op de website Lerenvoorhetexamen.nl vinden examenkandidaten kosteloos oefen- en leermateriaal voor de examens. Ook voor docenten biedt de website ondersteuning. De website is een initiatief van Kennisnet, in samenwerking met onder meer OCW, vakverenigingen en het LAKS.