Regie op ontwikkeling leermiddelen

05 juni 2014

De PO-Raad en VO-raad nemen de regie om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en de ontwikkeling van leermiddelen (digitaal en folio) in goede banen te leiden. Leidraad hierbij is het Programma van Eisen (PvE) dat de sectorraden hebben opgesteld.

In dit Programma van Eisen hebben zij de eisen en wensen van het scholenveld geformuleerd als het gaat om modern en flexibel inzetbaar lesmateriaal dat helpt om leerlingen meer op maat te bedienen. Educatieve uitgevers, aan wie het PvE zal worden aangeboden, kunnen op basis daarvan meer gericht lesmateriaal ontwikkelen. Het PvE is de uitwerking van het Visiedocument Leermaterialenketen VO dat op 30 mei 2013 door de ALV van de VO-raad is goedgekeurd. 

Voldoende moderne leermiddelen

De regiefunctie van de sectorraden is nodig om ervoor te zorgen dat voldoende moderne leermiddelen voor scholen beschikbaar komen, die aansluiten bij hun vraag en hen in staat stellen hun leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst in een digitale samenleving. Scholen moeten hun eigen keuzes maken als het gaat om welke middelen ze waarvoor willen inzetten. Maar zij moeten ook langetermijninvesteringen doen en hebben er belang bij er samen voor te zorgen dat educatieve uitgevers voldoende goede, passende leermiddelen ontwikkelen. Daarvoor is een meer gecoördineerde aanpak nodig, die met het PvE vorm kan krijgen.

Maatwerk

Het PvE besteedt in het bijzonder aandacht aan digitaal lesmateriaal, omdat dat een belangrijke stimulans voor maatwerk kan betekenen. In de Kamerbrief 'Onderwijs persoonlijker maken met moderne leermiddelen' noemt staatssecretaris Dekker het PvE ‘een belangrijke stap’ die is gezet om met ict en digitaal lesmateriaal meer maatwerk in het onderwijs in te voeren. De PO-Raad en VO-raad werken samen met de ministeries van OCW en EZ in het Doorbraakproject Onderwijs en ICT aan een doorbraak in het benutten van ict om maatwerk in het onderwijs mogelijk te maken. Met marktpartijen wordt gekeken op welke terreinen die doorbraak gerealiseerd zou moeten worden. Het PvE is in dit Doorbraakproject inmiddels als uitganspunt opgenomen.

De PO-Raad en VO-raad zullen op basis van het PvE de komende tijd met de verschillende betrokken organisaties, zoals de uitgeverijen en andere marktpartijen, in gesprek gaan.

Meer weten?

Zie de Q&A over het Programma van Eisen. Voor vragen over het PvE en (digitale) leermiddelen kunnen schoolbesturen daarnaast terecht bij de Helpdesk van hun sectorraad. Andere partijen kunnen terecht bij Kennisnet.