Reken leerlingen niet af op rekentoets

01 juni 2014

De rekentoets is nog geen goede uitvoering van de referentieniveaus rekenen, concludeert de commissie Bosker. Wel houdt zij vast aan het plan van Dekker om de toets in het schooljaar 2015-2016 op te nemen in de slaag-/zakregeling. De VO-raad ontraadt dit met klem.

De commissie, die onder leiding van hoogleraar Onderwijskunde Roel Bosker in opdracht van OCW onderzoek deed naar de rekentoets, levert in haar eindrapport forse kritiek op de huidige toets. De toets wordt onder meer als erg moeilijk ervaren, is te talig en erg lang en bevat onduidelijke vragen. Ook is terugbladeren in de opgaven niet mogelijk en zorgt de digitale afname, waarbij alleen het antwoord kan worden ingevuld, ervoor dat leerlingen niet beloond worden voor het maken van de juiste tussenstappen. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering.

De VO-raad onderschrijft dat de rekentoets verbeterd moet worden. Opmerkelijk is wel dat de commissie tegelijkertijd vast wil houden aan het plan van staatssecretaris Dekker om de rekentoets al in het schooljaar 2015-2016 in de slaag-/zakregeling op te nemen. Leerlingen mogen dan nog maar 1 vijf halen voor de kernvakken (rekentoets, wiskunde, Nederlands en Engels) om hun diploma te kunnen halen. 

De VO-raad pleit ervoor om het cijfer voor de rekentoets, zoals nu gebeurt, op een certificaat bij het diploma te plaatsen en de toets helemaal niet op te nemen in de slaag-/zakregeling. Het is goed om het rekenniveau van leerlingen te bepalen en daar het onderwijs op af te stemmen, maar de toets mag geen voorwaarde vormen voor het behalen van een diploma en voor toelating tot het vervolgonderwijs.

De VO-raad krijgt signalen dat mbo-instellingen bij de toelating van vmbo-leerlingen nu al kijken naar de uitslag van de rekentoets. Bij een onvoldoende worden leerlingen in een lager niveau geplaatst of geweigerd voor opleidingen. Het kan niet zo zijn dat leerlingen op deze manier worden afgerekend op de rekentoets, die op dit moment ook nog geen juiste afspiegeling is van hun rekenvaardigheden.

Lees het rapport van de commissie Bosker, dat op 28 mei jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Kamer spreekt op 18 juni met staatssecretaris Dekker over de rekentoets en het rapport van de commissie Bosker. De Vaste Kamercommissie OCW heeft Dekker gevraagd om zijn reactie op het rapport voor die datum naar de Kamer te sturen.