Rekenfout zorgt voor te hoge eindtoetsadviezen

21 mei 2019

Door een fout in de normering van de eindtoets heeft elf procent van de leerlingen uit groep 8 een onjuist toetsadvies ontvangen. Het overgrote deel van deze groep leerlingen heeft een te hoog toetsadvies gekregen. Voor een deel van hen kan dat hebben geleid tot een onterechte heroverweging van het schooladvies, zo maakte het ministerie van OCW bekend op 21 mei 2019. Dit is een ernstige fout met mogelijk grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders.

Alle betrokken scholen zijn vanochtend door de toetsaanbieders geïnformeerd. Het is belangrijk om deze fout zo snel mogelijk te herstellen zodat leerlingen en hun ouders weten waar zij aan toe zijn. Het is cruciaal dat leerlingen op basis van de juiste informatie en afwegingen naar een voor hen passende middelbare school gaan.

Werkwijze eindtoetsing en normering

Hoe werkt het? De basisschool geeft aan iedere leerling in groep acht een schooladvies. Daarna wordt de eindtoets afgenomen. Scholen kunnen daarvoor kiezen uit vijf verschillende eindtoetsen: de Centrale eindtoets en sinds enige jaren vier andere toetsen.

Als de uitkomst van de eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool, dan moet de school zijn advies in samenspraak met ouders heroverwegen. Dat kan al dan niet leiden tot het naar boven bijstellen van het schooladvies. Na deze heroverweging is het advies van de basisschool definitief.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen, ongeacht de toets die ze maken, dezelfde kans hebben op een bepaald toetsadvies, maakt een groep van deskundigen een vergelijking tussen de vijf eindtoetsen. Door een fout in de berekening van deze normering, hebben ruim 19.000 leerlingen een verkeerde eindtoetsuitslag gekregen. Omdat het proces van heroverwegen van het schooladvies nu plaatsvindt of zelfs al is afgerond, zal of kan dit voor diverse leerlingen hebben geleid tot een hoger schooladvies. Dit geldt overigens niet voor leerlingen die de Centrale eindtoets hebben gemaakt.

Scholen wordt geadviseerd zo snel mogelijk contact op te nemen met de ouders van hun leerlingen en hen in te lichten of er eventuele gevolgen zijn voor hun kind.

VO-scholen volgen onverminderd het advies van basisscholen

De VO-raad en PO-Raad betreuren deze gang van zaken, die vervelende consequenties kan hebben voor een grote groep leerlingen. Daarnaast vraagt dit de nodige inspanningen van leraren op de basisschool. Zij zullen een bijstelling van het schooladvies opnieuw moeten heroverwegen. Voor de vo-scholen blijft onverminderd gelden dat zij het advies van de basisschool volgen. Indien een basisschool een reeds eerder afgegeven eindadvies bijstelt, laat de basisschool dit aan de vo-school waar de leerling is ingeschreven weten.

Pleidooi voor één toezichthouder op eindtoetsen

De overgang van leerlingen van de basis- naar de middelbare school is een belangrijk moment in de ontwikkeling van een kind. Om de kans op fouten hierbij te beperken, pleiten PO-Raad en VO-raad voor één toezichthouder op de eindtoetsen. Nu zijn te veel verschillende partijen betrokken bij de totstandkoming van een eindtoetsadvies. Als dit niet mogelijk is, zou het aantal eindtoetsen weer moeten worden beperkt tot één toets.

Voor meer informatie zoals veelgestelde vragen en uitleg over de eindtoets kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/eindtoets. Voor ouders is er ook een telefonisch informatiepunt eindtoets ingesteld, bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur op: 050 5999 820

Zie ook de Kamerbrief over de 'onjuiste toetsadviezen deel leerlingen bij afname eindtoets 2019'