Rekenonderwijs én rekentoets verbeteren

07 mei 2015

Staatssecretaris Dekker heeft de rekentoetsresultaten van scholen over 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de bijbehorende brief concludeert hij - omdat de toets matig is gemaakt - dat veel scholen nog hard aan het rekenonderwijs moeten trekken. De VO-raad vindt het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris alleen kijkt naar het rekenonderwijs van de scholen en niet ook de kwaliteit van de rekentoets ter discussie stelt.

Uit de gepubliceerde resultaten blijkt dat in 2014 slechts zes van de tien leerlingen een voldoende (5,5 of meer) voor de rekentoets haalden. Tussen de scholen en schoolsoorten waren er grote verschillen qua resultaten. In het vwo haalde bijna 90% van de leerlingen een voldoende en lag het gemiddelde cijfer op een 7. In het vmbo-gt scoorde iets minder dan 60% van de leerlingen een voldoende en in het vmbo-b, vmbo-k en de havo lag dit percentage tussen de 40 en 50%. Het gemiddelde cijfer lag voor havo en vmbo tussen de 5 en 6.

Scholen hebben de afgelopen jaren veel gedaan om het rekenonderwijs te verbeteren en leerlingen goed voor te bereiden op de rekentoets. Waar nodig blijven zij hier ook aan werken. Naast dit rekenonderwijs moet echter ook kritisch naar het beleid van Dekker en de inhoud van de rekentoets worden gekeken. Dat de rekentoets voor een fors aantal leerlingen in met name het vmbo en de havo nog lastig te halen is, komt ook doordat de inhoud van de toets (nog) niet deugt en door de beperkte voorbereidingstijd die scholen en leerlingen is geboden. Ook zal er altijd een groep leerlingen zijn voor wie de rekentoets heel moeilijk te halen blijft.

Het is ook unfair om scholen in deze fase van invoering te beoordelen op de rekentoetsresultaten, terwijl er nog aan de rekentoets zelf wordt gesleuteld en nog diverse varianten worden ontwikkeld. Daarnaast is de toets niet bedoeld voor het beoordelen en vergelijken van scholen, maar om het individuele niveau van leerlingen te peilen.

Maak behalen rekentoets geen voorwaarde voor diploma

Ondanks de matige rekentoetsresultaten in 2014 en de felle tegenstand vanuit het onderwijsveld en oppositiepartijen in de Tweede Kamer, houdt staatssecretaris Dekker vast aan zijn plannen om het behalen van de rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 voorwaarde te maken voor het diploma. De VO-raad is hierop tegen. Deze ene toets wordt dan doorslaggevend voor de toekomstperspectieven van leerlingen. Een leerling die weinig talent voor rekenen heeft, maar wel voor andere vakken, kan met deze toets geen diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs.

De VO-raad hecht veel belang aan het verder verbeteren van het rekenniveau van leerlingen en de rekentoets kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. We pleiten er daarom voor de toets wel af te nemen, maar de resultaten alleen te gebruiken om het niveau van leerlingen te bepalen en het rekenonderwijs hier vervolgens op aan te passen.

Download de rekentoetsresultaten 2014 en de bijbehorende brief aan de Tweede Kamer.

In de media

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller reageerde in de Telegraaf op de rekentoetsresultaten 2014 en de bijbehorende brief van Dekker. Zie het bericht 'Rekentoets krijgt onvoldoende' op de website van de Telegraaf

Internetconsultatie Wet invoering rekentoets 2A

Het ministerie van OCW is een internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel, waarin onder meer de introductie van een rekentoets 2A voor vmbo-bb wordt geregeld. U kunt tot 1 juni uw reactie geven op dit wetsvoorstel via internetconsultatie.nl