Reminder: Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona

07 januari 2021

Scholen in het voortgezet onderwijs leveren voor leerlingen in 6 vwo dit jaar geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgopleidingen, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en met 15 januari 2021. Dit is afgesproken om ook in tijden van corona zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie. De eerder gecommuniceerde deadline van 15 januari, waarop de cijferlijst in het bezit dient te zijn van de scholieren, blijft ook met de huidige coronamaatregelen ongewijzigd.

De VO-raad berichtte hier eerder over op 17 juli en 24 september.

In verband met de recente nieuwe coronamaatregelen en de uitzonderingen daarop voor de examenklassen (namelijk wel fysiek aanwezig op school én doorgang van PTA-toetsen op school), speelde de vraag welke invloed deze maatregelen mogelijk kunnen hebben op de aanlevering van cijfers bij die numerus fixus-opleidingen waarbij de cijfers van leerlingen een rol spelen bij het selectieproces. Na gesprekken met de VSNU en de decanenvereniging VvSL en op basis van informatie van de Geneeskunde-opleidingen is duidelijk geworden dat de deadline van 15 januari gehandhaafd blijft door de opleidingen. Het op deze korte termijn wijzigen van de afspraken rond het aanleveren zou voor teveel onduidelijkheid zorgen en is ook organisatorisch niet meer rond te krijgen zonder de noodzakelijke zorgvuldigheid te verliezen.

Dit betekent dat de scholen wordt gevraagd om op uiterlijk 15 januari a.s. de leerlingen een gewaarmerkte cijferlijst met alle tot dan toe behaalde SE-cijfers te leveren.

De VvSL heeft de bij haar aangesloten decanen hierover reeds in de laatste week voor de kerstvakantie een bericht gestuurd.

Zoals eerder aangegeven zal de VO-raad binnenkort met de VSNU in gesprek gaan over de decentrale selectie vanuit een gezamenlijke wens en de leden daarin meenemen en informeren.

Gewaarmerkte cijferlijst

Vo-scholen genereren voor de betreffende scholieren een gewaarmerkte cijferlijst met deze SE-cijfers. In het kader hieronder een toelichting op hoe het gemiddelde cijfer per vak dit jaar dan precies tot stand komt.
 

Het genereren van de schoolcijfers die gebruikt worden bij de Decentrale selectie/Numerus Fixus toelating voor studiejaar 2021-2022 laat zich als volgt samenvatten: 

Het gemiddelde SE-cijfer dat gebruikt wordt bij de decentrale selectie numerus fixus-opleidingen 2021-2022 komt tot stand uit alle en uitsluitend die PO’s en kennistoetsen die samen de SE-lijst vormen, per vak, in één decimaal. Het gaat dus om ALLE betreffende cijfers uit vwo-4, 5 en 6, tot en met 15 januari 2021.

Niet elke toets telt mee. Alleen de toetsen die onderdeel zijn van het PTA dus.

In 6 vwo zijn er geen andere dan PTA-toetsen meer. 

De SE-lijst op 15 januari voor vwo-6 is volgens ons een zuivere: er is alleen in vwo-4 en vwo-5 een verschil tussen het rapport en de SE-lijst. In vwo-6 uitsluitend SE-resultaten.

Bron van de cijfers uit de totaal behaalde resultaten is dus:
4 vwo: reguliere toetsen + incidenteel een SE-kennistoets/SE-praktische opdracht;
5 vwo: reguliere toetsen + SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten;
6 vwo: uitsluitend SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten.