Samenstelling adviescommissie kwaliteit schoolexaminering bekend

23 juli 2018

Naar aanleiding van de problemen met de examenpraktijk bij twee vmbo-scholen in Maastricht heeft de VO-raad een externe, onafhankelijke adviescommissie ‘kwaliteit schoolexaminering' ingesteld. De samenstelling van deze commissie is bekend.

De commissie wordt geleid door Geert ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast maken Anton Béguin, directeur centrale toetsen en examens van Cito, en Sietske Waslander, hoogleraar sociologie aan de TIAS School for Business and Society, deel uit van de commissie. Het secretariaat van de commissie is in handen van Marc van Leeuwen, managing partner Onderwijs bij Twynstra Gudde.

De adviescommissie is gevraagd een landelijk representatief beeld te krijgen van de kwaliteitsborging van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs, en waar nodig aanbevelingen te doen voor verbetering van de processen rond schoolexamens op de niveaus van school, bestuur en landelijke regelgeving. De werkzaamheden van de commissie beslaan de maanden juli tot en met oktober. Het eindrapport is naar verwachting begin december gereed.

Onderzoek onder scholen

Ten behoeve van haar werkzaamheden zet de adviescommissie ook een onderzoek uit onder scholen. Voor de uitvoering hiervan heeft de commissie het onderzoeksbureau Oberon een opdracht verleend. Via een steekproef zullen scholen gevraagd worden deel te nemen aan het onderzoek. Medio september kunnen de scholen die zijn geselecteerd een uitnodiging van de commissie verwachten.

Instrument zelfevaluatie schoolexaminering

Los van bovengenoemd onderzoek heeft de VO-raad een zelfevaluatie-instrument schoolexaminering ontwikkeld dat bedoeld is om in de eigen instelling de processen rondom schoolexaminering kritisch tegen het licht te houden. Dit instrument is naar bestuurders en eindverantwoordelijke schoolleiders toegezonden.

Zie voor de laatste ontwikkelingen rondom de eindexamens VMBO Maastricht de voortgangsbrief en vragen en antwoorden van het ministerie van OCW (31 augustus 2018).