Scholen gaan beperkt over tot volledige sluiting

04 december 2020

In november hebben 40 schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs hun deuren tijdelijk volledig gesloten. Dat is 2,4% van het totaal aantal VO-vestigingen (1653). Dat blijkt uit de rapportage van het meldpunt Schoolsluitingen van de Inspectie van het Onderwijs. De vestigingen gingen daarbij gemiddeld 6 dagen dicht. De meeste schoolsluitingen waren in Noord- en Oost Gelderland (4,5%).

Paul Rosenmöller: ‘Er wordt elke dag weer ontzettend hard gewerkt om de scholen open te houden. Helaas is elke sluiting er een te veel, maar gezien de situatie waarin we ons bevinden is het aantal scholen dat volledig sluit – op het totaal bezien  - gelukkig beperkt gebleven. De betreffende scholen slagen er veelal in om leerlingen afstandsonderwijs te bieden. Dit is natuurlijk second-best, maar voorkomt dat leerlingen gedurende langere tijd geen onderwijs volgen.’

Periodieke ‘coronapeilingen’

De inspectie heeft een meldpunt tijdelijke schoolsluitingen in het leven geroepen, waar scholen kunnen aangeven of zij tijdelijk dicht moeten. Op deze manier ontstaat er landelijk zicht op de continuïteit van het onderwijs. Daarnaast wordt er maandelijks door bureau Oberon een peilingsonderzoek gehouden onder onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs naar de gevolgen van de schoolsluitingen, zoals de afwezigheid van leerlingen en lesuitval. De eerste meting van deze periodieke peiling betreft november 2020.

Omvang fysieke lesuitval

Uit dit maandelijks peilingsonderzoek blijkt dat het gemiddeld percentage lesuitval in de week van 9 tot en met 13 november over het gehele vo 65 procent bedraagt. Dat betekent dat elke vo-vestiging gemiddeld 65 procent kans heeft gehad op lesuitval omdat een of meer leraren niet in staat waren fysiek les te geven. De percentages liggen – uitgesplitst naar de afdelingen die Oberon onderscheidt - voor het vmbo en havo/vwo hoger (70%) dan voor het praktijkonderwijs (40%) of voor leerlingen in de brugklas (40%).
Het totale gemiddelde percentage leerlingen met fysieke lesuitval in de verschillende afdelingen bedraagt 16 procent, de daarmee gepaard gaande uitgevallen lestijd bedraagt 10 procent. Bij de meerderheid (65%) van de vestigingen zijn de consequenties van deze fysieke lesuitval volledig of grotendeels ondervangen.

Langdurig verzuim

Oberon heeft ook in beeld gebracht hoeveel leerlingen langdurig niet naar school gaan vanwege risico’s of angst voor corona. Gemiddeld gaan – per onderscheiden afdeling - zo’n vier leerlingen niet naar school vanwege risico’s en zo’n twee leerlingen vanwege angst voor corona.

6% schoolexamens niet volledig doorgegaan

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat op 6% van de middelbare scholen de schoolexamens niet volledig zijn doorgegaan. Op die scholen worden de examens bijvoorbeeld op een later moment afgenomen.
De periodieke peilingen worden ook gebruikt als ‘bron’ voor het nemen van aanvullende maatregelen. De minister zal voor de kerst bekendmaken of en zo ja welke extra maatregelen er komen voor het eindexamen 2020/2021, aansluitend op de maatregelen die al eerder zijn genomen.