Slagingspercentage 2021 iets hoger dan gebruikelijk

28 oktober 2021

In 2021 slaagde 94,8% van alle examenkandidaten, zo blijkt uit de Examenmonitor 2021 die op 28 oktober door minister Slob aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het percentage is lager dan dat van 2020 (98,7%) en iets hoger dan het gemiddelde in de periode 2015-2019 (92,2%). Dit geldt in gelijke mate voor alle schoolsoorten.

Het gemiddelde schoolexamencijfer van 2021 ligt iets lager dan dat van de jaren 2015-2019. Ook de CE-resultaten liggen iets lager vergeleken met die van 2015-2019. Het aandeel teruggetrokken kandidaten lag in 2021 voor de meeste schoolsoorten weer op het gebruikelijke niveau.

Gebruikmaking van examenmaatregelen

In 2021 hebben leerlingen het centrale examen kunnen afleggen ondanks de bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus. Er waren wel een aantal maatregelen van kracht, zoals de afname van het beroepsgerichte profielvak als schoolexamen, de mogelijkheid om centrale examens te spreiden over meerdere tijdvakken, een extra herkansingsmogelijkheid en de zogenoemde duimregeling. Zo’n 10% van de leerlingen is geslaagd met gebruikmaking van de duimregeling. Deze maatregel maakte het mogelijk om bij het bepalen van de uitslag het eindcijfer van één vak - niet zijnde een kernvak - buiten beschouwing te laten als de leerling hierdoor alsnog kon slagen.

Het aandeel kandidaten dat in 2021 één of meer herkansingen aflegde, is gedaald ten opzichte van het gebruikelijke aandeel. Mogelijk is dit te verklaren door het kunnen inzetten van de duimregeling om – zonder een herkansing – alsnog te kunnen slagen. Voor het havo en vwo geldt dat het aantal kandidaten dat één of meer herkansingen maakte, weinig is afgenomen ten opzichte van 2019, ondanks deze duimregeling.

De meeste herkansers hebben twee herkansingen afgelegd. Opvallend is - bij alle schoolsoorten - dat een ruime meerderheid van de herkansers één of twee herkansingen heeft afgelegd zonder dat dit noodzakelijk was om te kunnen slagen. Dit impliceert dat kandidaten herkansen om andere redenen dan puur om hun diploma te halen. De VO-raad vindt het bewonderingswaardig dat leerlingen, ook in deze bijzondere tijden, zich nog eens extra hebben ingespannen voor een betere cijferlijst.

In 2021 konden examenkandidaten de centrale examens spreiden over meer tijdvakken. 17% van de vwo-leerlingen en 16% van de havo-leerlingen heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt voor ten minste één vak. Bij vmbo-gt was dit 9%. Leerlingen in vmbo-kb en -bb hadden sowieso al de mogelijkheid om hun centrale examens digitaal flexibel af te leggen. 

Een voorlopige conclusie is dat de maatregelen van 2021 passend zijn geweest bij de omstandigheden, zo schrijft de minister in de Kamerbrief. De VO-raad onderschrijft dit. Leerlingen hebben veel gebruikgemaakt van de maatregelen, die waarschijnlijk ook hebben bijgedragen aan mentaal comfort in voorbereiding op de examens in het bijzondere schooljaar 2020-2021. 


Analyse in het najaar

Naast de jaarlijkse Examenmonitor van DUO kondigde de minister aan dat er dit najaar nog diverse andere rapportages verschijnen die duiding kunnen geven aan deze resultaten. Deze zal hij in het najaar samenbrengen tot een analyse, ten behoeve van een zorgvuldige en integrale afweging voor het examenjaar 2022.