Slob continueert ondersteuning bij krimp

20 mei 2020

Door demografische ontwikkelingen hebben veel scholen te maken met de gevolgen van leerlingendaling. Dit vraagt het nodige van bestuurders. Minister Slob wil hen nadrukkelijk ondersteunen; in de voortgangsbrief Leerlingendaling van 19 mei beschrijft hij bestaande en nieuwe maatregelen die het kabinet hiertoe neemt, overeenkomstig de adviezen van de commissie Dijkgraaf.

De recent gepubliceerde 'Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020' is een van die kabinetsmaatregelen. Ook benoemt de minister in zijn voortgangsbrief de inzet van procesbegeleiders in regio's die sterk getroffen worden door de leerlingendaling. 

Slob benadrukt daarnaast dat het afstandsonderwijs in krimpregio's een blijvende rol van betekenis kan spelen bij het aanbieden van vakken die slechts door een een beperkt aantal leerlingen wordt gevolgd. 

Maatschappelijke opdracht

De minister is enthousiast over bijeenkomsten voor scholen en besturen zoals in februari 2020 'Goed voorbeeld doet goed volgen? Wat te doen bij leerlingendaling', een samenwerking tussen de VO-raad en het ministerie van OCW. In het verlengde hiervan noemt hij het project regionale samenwerking van de VO-raad met een divers ondersteuningsaanbod. 

De minister doet een sterk appel op de maatschappelijke opdracht die bestuurders hebben. In zijn brief stelt hij dat een toekomstbestendig regionaal onderwijsaanbod in veel regio's vraagt om een verschuiving van concurrentie naar samenwerking. 

Vereenvoudiging bekostiging

De aanvullende bekostigingsregeling voor geisoleerde vo-scholen in dunbevolkte gebieden wordt ook aangestipt. Voor een zorgvuldige implementatie van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging vo, is meer voorbereidingstijd nodig. Dat maakt dat de beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging - en daarmee ook van de structurele maatwerkregeling - is uitgesteld naar 1 januari 2022. De VO-raad betreurt het uitstellen van deze regeling, omdat het belangrijk is dat voor alle leerlingen thuisnabij onderwijs mogelijk blijft.

De minister benadrukt in zijn brief nog eens geen aanleiding te zien om specifieke samenwerkingsvormen bij wet te verbieden. Hij stelt wel dat bij langdurige, verregaande samenwerking het beter past om over te gaan tot fusie. Het voornemen om de fusietoets af te schaffen sluit hierbij aan, benoemt hij.

Na de zomer start de minister een interactief proces met bestuurders en belanghebbenden in het vo om succesfactoren te delen en belammeringen verder in kaart te brengen. Met als doel: het vinden van passende oplossingsrichtingen. De VO-raad wordt graag bij dit proces betrokken.

In de Code Goed Onderwijsbestuur VO is in 2019 de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van besturen opgenomen. De VO-raad zet ook in op naleving van deze code. In aanvulling daarop wil de minister nagaan of een meer stevige verankering van deze bredere en maatschappelijke verantwoordelijkheid mogelijk en wenselijk is. 

Lees hier de volledige voortgangsbrief Leerlingendaling van 19 mei 2020.
Berichtgeving over adviezen commissie Dijkgraaf (6 maart 2019).