Start centrale schriftelijke examens en staatsexamens: leerlingen en scholen veel succes gewenst!

10 mei 2023

Na de centraal schriftelijke praktische examens (cspe’s) en de digitale, flexibele examens in het vmbo basis- en kaderonderwijs, beginnen deze week de schriftelijke centrale examens en de staatsexamens. De VO-raad wenst alle leerlingen en scholen heel veel succes!

Het eerste tijdvak voor de “papieren” examens voor vmbo gemengd en theoretisch, havo en vwo loopt tot en met 30 mei. Het tweede tijdvak loopt van 19 tot en met 30 juni. De afnameperiode voor het cspe en de digitale, flexibele examens loopt door tot en met vrijdag 21 juli 2023.  

In totaal leggen ongeveer 186.000 leerlingen dit jaar eindexamen af. Voor circa 40.000 vmbo-leerlingen was de afnameperiode al gestart. 

Verlengd tweede tijdvak 

Voor het eerst sinds 2019 wordt het centraal examen weer afgenomen als voorafgaand aan de coronajaren. Alleen de afnameperiode is iets verlengd. Naast een langere afnameperiode voor het cspe en de digitale flexibele examens is de afnameperiode van het tweede tijdvak dit schooljaar langer dan voor corona gebruikelijk was. Het is bedoeld voor herkansingen van de schriftelijke centrale examens en voor leerlingen die onverhoopt niet aan het eerste tijdvak konden deelnemen. 

Protocollen 

Eind maart publiceerde de VO-raad de protocollen centraal examen 2023. Hierin staan de voorschriften voor de examens uitgewerkt. Voor coördinatoren en secretarissen van examens zijn de protocollen een hulpmiddel om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens goed te laten verlopen. 

In de protocollen is dit jaar extra aandacht besteed aan de verzending van het examenwerk ten behoeve van de tweede correctie. Er zijn aanwijzingen en tips opgenomen om de verzending en ontvangst maximaal betrouwbaar te laten verlopen en tips om te voorzien in een back-up van het examenwerk. 

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kan je terecht bij de helpdesk van de VO-raad. Zie ook onze webpagina over examinering