Subsidie beschikbaar voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

02 juni 2020

Scholen kunnen in de komende periode subsidie aanvragen voor het organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Hiermee kunnen ze leerlingen buiten het reguliere onderwijsprogramma extra ondersteuning bieden, zodat zij geen nadelige effecten ondervinden van deze corona-periode. Voor het vo is 63 miljoen euro gereserveerd.

Scholen krijgen door middel van deze subsidieregeling de mogelijkheid om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren voor leerlingen die een grote kans hebben op achterstanden, door bijvoorbeeld de thuissituatie, de achtergrond van ouders, een taalbarrière, persoonlijke problematiek of doordat beroepsgerichte vakken op afstand niet goed gegeven konden worden. De invulling van het extra aanbod wordt door de school bepaald, afgestemd op de behoefte van de eigen leerlingen: het kan gaan om het ‘bijspijkeren’ van algemeen vormende of beroepsgerichte vakken of om extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het extra aanbod kan door scholen op verschillende manieren worden georganiseerd, bijvoorbeeld extra uren naast de gewone lesuren, of extra onderwijs en/of extra ondersteuning in de zomervakantie, weekenden of herfstvakantie. Bij de vormgeving van het programma gaat het erom dat de gekozen interventie past bij de doelgroep en dat het aangeboden inhaal- en ondersteuningsprogramma facultatief gevolgd wordt buiten de reguliere onderwijstijd. Hierbij is het uitdrukkelijk mogelijk om samenwerking te zoeken met reeds bestaande ondersteuning voor deze doelgroep via gemeenten. 

Oproep: zet studenten in
De inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vallen buiten de wettelijke eisen ten aanzien van onderwijstijd. De VO-raad roept scholen op ook studenten in te zetten bij de uitvoering (of ontwikkeling) van deze programma’s. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Inzet van studenten zorgt voor een uitbreiding van de (doorgaans beperkt beschikbare) capaciteit en studenten doen waardevolle praktijkervaring op. Zie voor meer informatie over bestaande initiatieven op dit vlak het artikel 'Hulp bij inhalen achterstanden'

Subsidiebedrag

Scholen bepalen zelf welke leerlingen voor het programma in aanmerking komen. Elke school kan een subsidieaanvraag doen voor ten hoogste 10% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven. Als de school in 2020 in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging uit de 'Regeling leerplusarrangement vo', kan voor ten hoogste 20% van het aantal leerlingen subsidie worden aangevraagd.

Het subsidiebedrag wat een school ontvangt, wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma en bedraagt per leerling 900 euro.

Subsidieaanvraag

De beschikbare middelen zijn 50/50 over twee tijdvakken verdeeld. 

  • Update 23 juni: Het eerste tijdvak liep van 2 juni t/m 21 juni 2020 en was bedoeld om een aanvraag te doen voor programma’s die lopen in de periode van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020. Deze aanmeldperiode is inmiddels verstreken. 
  • Het tweede tijdvak loopt van 18 augustus t/m 18 september en is bedoeld voor programma’s die worden uitgevoerd van 1 oktober 2020 t/m 31 augustus 2021.
     

Indien er na deze twee tijdvakken nog middelen resteren, wordt een derde tijdvak voor aanvragen ingericht, van 1 tot 15 november 2020. 

De aanvraag is zo beknopt mogelijk gehouden en hetzelfde geldt voor de verantwoording achteraf. Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven gebruik te maken van deze regeling, wordt gevraagd een realistische schatting van het aantal deelnemende leerlingen te maken. Zo dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dat het geld op de juiste plekken komt, voorkomen dat er onnodig geloot moeten worden, en voorkomt u dat uw school later alsnog subsidie moet terugbetalen.

Standpunt VO-raad

De VO-raad is blij met de extra middelen die zijn vrijgemaakt voor het onderwijs en specifiek voor deze doelgroep. Uit de informatie die de Inspectie van het Onderwijs heeft verzameld over afstandsonderwijs blijkt dat - ondanks de grote inspanningen van scholen - voor sommige leerlingen het afstandsonderwijs minder goed tot stand komt. Dit leidt tot verlies aan onderwijstijd en mogelijk achterstanden. De subsidieregeling geeft scholen ruimte om deze leerlingen extra te ondersteunen en daardoor te werken aan het verkleinen van sociale ongelijkheid. 

Webinars terugkijken 

Onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit) organiseerde op 14 en 21 augustus een webinar over o.a. de effectiviteit van inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Dit webinar is terug te kijken via hun website. Ook vindt u hier een overzicht van de aanvragen uit de eerste tranche en een literatuurreview naar de effectiviteit van verschillende typen programma’s.

U kunt daarnaast het webinar terugkijken dat OCW, de VO-raad en Kennisnet op 3 juni organiseerden over de subsidieregeling. 

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook: