Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

25 februari 2021

Scholen konden in de tweede helft van 2020 subsidie aanvragen voor het organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Hiermee kunnen ze leerlingen buiten het reguliere onderwijsprogramma extra ondersteuning bieden, om dat voorkomen dat achterstanden te hoog oplopen. Voor het vo was 63 miljoen euro gereserveerd, dit bedrag is opgehoogd naar 94 miljoen euro om alle correcte aanvragen te kunnen honoreren.

Scholen krijgen door middel van deze subsidieregeling de mogelijkheid om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren voor leerlingen die een grote kans hebben op achterstanden, door bijvoorbeeld de thuissituatie, de achtergrond van ouders, een taalbarrière, persoonlijke problematiek of doordat beroepsgerichte vakken op afstand niet goed gegeven konden worden. De invulling van het extra aanbod wordt door de school bepaald, afgestemd op de behoefte van de eigen leerlingen: het kan gaan om het ‘bijspijkeren’ van algemeen vormende of beroepsgerichte vakken of om extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het extra aanbod kan door scholen op verschillende manieren worden georganiseerd, bijvoorbeeld extra uren naast de gewone lesuren, of extra onderwijs en/of extra ondersteuning in de zomervakantie, weekenden of herfstvakantie. Bij de vormgeving van het programma gaat het erom dat de gekozen interventie past bij de doelgroep en dat het aangeboden inhaal- en ondersteuningsprogramma facultatief gevolgd wordt buiten de reguliere onderwijstijd. Hierbij is het uitdrukkelijk mogelijk om samenwerking te zoeken met reeds bestaande ondersteuning voor deze doelgroep via gemeenten. 
 

 

Oproep: zet studenten in
De inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vallen buiten de wettelijke eisen ten aanzien van onderwijstijd. De VO-raad roept scholen op ook studenten in te zetten bij de uitvoering (of ontwikkeling) van deze programma’s. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Inzet van studenten zorgt voor een uitbreiding van de (doorgaans beperkt beschikbare) capaciteit en studenten doen waardevolle praktijkervaring op. Zie voor meer informatie over bestaande initiatieven op dit vlak het artikel 'Hulp bij inhalen achterstanden'


Subsidiebedrag

Scholen bepalen zelf welke leerlingen voor het programma in aanmerking komen. Elke school kon een subsidieaanvraag doen voor ten hoogste 10% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven. Als de school in 2020 in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging uit de 'Regeling leerplusarrangement vo', kon voor ten hoogste 20% van het aantal leerlingen subsidie worden aangevraagd.

Het subsidiebedrag dat een school ontvangt, wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma en bedraagt per leerling 900 euro.

Subsidieaanvraag

De beschikbare middelen zijn 50/50 over twee tijdvakken verdeeld. Nu kan er geen subsidie meer worden aangevraagd.

  • Update 23 juni: Het eerste tijdvak liep van 2 juni t/m 21 juni 2020 en was bedoeld om een aanvraag te doen voor programma’s die lopen in de periode van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020. 
  • Update 24 september: Het tweede tijdvak liep van 18 augustus t/m 18 september en was bedoeld voor programma’s die worden uitgevoerd van 1 oktober 2020 t/m 31 augustus 2021. Aanvragers ontvingen uiterlijk 16 oktober 2020 een beslissing.
  • Update 2 november: Uiteindelijk is er nog een derde tijdvak ingesteld van 19 oktober tot en met 1 november 2020, waarin alleen VAVO scholen subsidie konden aanvragen.
     


De aanvraag is zo beknopt mogelijk gehouden en hetzelfde geldt voor de verantwoording achteraf. Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven gebruik te maken van deze regeling, is gevraagd een realistische schatting van het aantal deelnemende leerlingen te maken. Zo dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dat het geld op de juiste plekken komt, voorkomen dat er onnodig geloot moet worden, en voorkomt u dat uw school later alsnog subsidie moet terugbetalen.

In januari 2021 is met terugwerkende kracht de manier van verantwoorden voor bekostigde onderwijsinstellingen gewijzigd. Alle toegekende subsidieaanvragen mogen verantwoord worden in model G1. Hiermee vervalt de verantwoording in model G2 voor de verleende subsidies boven de 125 duizend euro. Lees ook het artikel: Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: vereenvoudiging verantwoording en preventieve inzet

Als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd mogen bekostigde instellingen een eventueel overschot besteden aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Zie voor meer informatie: Verantwoorden subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Onderzoek naar inzet subsidie inhaalprogramma's

Onderzoeksinstituut LEARN! onderzoekt samen met de Universiteit Maastricht welke programma’s worden ingezet om leerlingen extra te ondersteunen en hoe effectief de programma’s hierin zijn. In een blog van Research institute LEARN! staan de eerste analyses van subsidieaanvragen uit de tweede tranche, en specifiek de typen programma’s die scholen (zullen) inzetten, motivaties voor de gekozen programma’s, en wat de verwachte werkzame elementen zijn.

Standpunt VO-raad

De VO-raad is blij met de extra middelen die zijn vrijgemaakt voor het onderwijs en specifiek voor deze doelgroep. Uit de informatie die de Inspectie van het Onderwijs heeft verzameld over afstandsonderwijs blijkt dat - ondanks de grote inspanningen van scholen - voor sommige leerlingen het afstandsonderwijs minder goed tot stand komt. Dit leidt tot verlies aan onderwijstijd en mogelijk achterstanden. De subsidieregeling geeft scholen ruimte om deze leerlingen extra te ondersteunen en daardoor te werken aan het verkleinen van sociale ongelijkheid. 

Webinars terugkijken 

Onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit) organiseerde op 14 en 21 augustus een webinar over o.a. de effectiviteit van inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Dit webinar is terug te kijken via hun website. Ook vindt u hier een overzicht van de aanvragen uit de eerste tranche en een literatuurreview naar de effectiviteit van verschillende typen programma’s.

U kunt daarnaast het webinar terugkijken dat OCW, de VO-raad en Kennisnet op 3 juni organiseerden over de subsidieregeling. 

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook: