Subsidieregeling inhalen corona-achterstanden gepubliceerd

25 mei 2020

Op 25 mei is de subsidieregeling gepubliceerd waarmee scholen leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis in te halen, of te voorkomen dat achterstanden ontstaan. Voor het voortgezet onderwijs is 63 miljoen euro gereserveerd. Scholen kunnen vanaf 2 juni aanstaande subsidie aanvragen.

Scholen krijgen door middel van deze subsidieregeling de mogelijkheid om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren voor leerlingen die een grote kans hebben op achterstanden, door bijvoorbeeld de thuissituatie, de achtergrond van ouders, een taalbarrière, persoonlijke problematiek of doordat beroepsgerichte vakken op afstand niet goed gegeven konden worden. De invulling van het extra aanbod wordt door de school bepaald, afgestemd op de behoefte van de eigen leerlingen: het kan gaan om het ‘bijspijkeren’ van algemeen vormende of beroepsgerichte vakken of om extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het extra aanbod kan door scholen op verschillende manieren worden georganiseerd, bijvoorbeeld extra uren naast de gewone lesuren, of extra onderwijs en/of extra ondersteuning in de zomervakantie, weekenden of herfstvakantie. Bij de vormgeving van het programma gaat het erom dat de gekozen interventie past bij de doelgroep en dat het aangeboden inhaal- en ondersteuningsprogramma facultatief gevolgd wordt buiten de reguliere onderwijstijd. Hierbij is het uitdrukkelijk mogelijk om samenwerking te zoeken met reeds bestaande ondersteuning voor deze doelgroep via gemeenten. 

Subsidiebedrag

Elke school kan een subsidieaanvraag doen voor ten hoogste 10% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven. Als de school in 2020 in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging uit de 'Regeling leerplusarrangement vo', kan voor ten hoogste 20% van het aantal leerlingen subsidie worden aangevraagd.

Het subsidiebedrag wat een school ontvangt, wordt bepaald aan de hand van het aantal leerlingen dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma en bedraagt per leerling 900 euro.

Subsidieaanvraag: twee tijdvakken

Scholen kunnen in twee tijdvakken subsidie aanvragen. De beschikbare middelen zijn 50/50 over deze twee tijdvakken verdeeld. 

  • Het eerste tijdvak loopt van 2 juni t/m 21 juni 2020 en is bedoeld om een aanvraag te doen voor programma’s die lopen in de periode van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020. 
  • Het tweede tijdvak loopt van 18 augustus t/m 18 september en is bedoeld voor programma’s die worden uitgevoerd van 1 oktober 2020 t/m 31 augustus 2021.
     

Indien er na deze twee tijdvakken nog middelen resteren, wordt een derde tijdvak voor aanvragen ingericht, van 1 tot 15 november 2020.

De aanvraag kan worden ingediend via de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Zodra de aanvraaglink beschikbaar is, vindt u deze terug in dit bericht. 

Standpunt VO-raad

De VO-raad is blij met de extra middelen die zijn vrijgemaakt voor het onderwijs en specifiek voor deze doelgroep. Uit de informatie die de Inspectie van het Onderwijs heeft verzameld over afstandsonderwijs blijkt dat - ondanks de grote inspanningen van scholen - voor sommige leerlingen het afstandsonderwijs minder goed tot stand komt. Dit leidt tot verlies aan onderwijstijd en mogelijk achterstanden. De subsidieregeling geeft scholen ruimte om deze leerlingen extra te ondersteunen en daardoor te werken aan het verkleinen van sociale ongelijkheid. 

3 juni: Webinar 

Het ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet organiseren samen op 3 juni van 15.00 tot 16.00 uur een online webinar over deze regeling. Het ministerie van OCW licht de regeling toe en er kunnen vragen gesteld worden. 

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de: