Subsidieronde voor nieuwe aspirant-opleidingsscholen

30 januari 2020

In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen die in het voorjaar van 2020 door OCW wordt gepubliceerd, is ruimte voor in totaal acht nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Dit is een resultaat uit het bestuurlijk overleg tussen de sectorraden en het ministerie van OCW.

Een opleidingsschool is een partnerschap tussen lerarenopleidingen en een of meer schoolbesturen uit het po, vo en/of mbo. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de initiële opleiding en de onderwijspraktijk. Er wordt uitgegaan van vier aspirant-opleidingsscholen in het po, twee in het vo en twee in het mbo. Binnen die acht nieuwe aspiranten bestaat de mogelijkheid om een sectoroverstijgende aanvraag in te dienen. De middelen voor nieuwe aspirant-partnerschappen komen mede voort uit afspraken die door de sectorraden en OCW in 2019 gemaakt zijn.

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen. Daarbij wordt dit jaar ook gekeken naar de regio van waaruit de aanvraag wordt ingediend en de lerarentekorten in die regio. U wordt hierover verder geïnformeerd via de website en de nieuwsbrieven van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en de informatiebijeenkomsten die het Platform in samenwerking met DUS-I binnenkort zal organiseren. Hier volgt ook informatie over de subsidieregeling voor 2020.

De aanvraag, het ontwikkelplan, van ieder belangstellend partnerschap moet voor 1 mei 2020 toegestuurd zijn aan DUS-I die de beoordeling zal doen. Uiterlijk 1 augustus 2020 is bekend welke partnerschappen gedurende vier jaar subsidie zullen ontvangen. Ook in 2021 en 2022 is het mogelijk om nieuwe aanvragen te doen. Het aantal partnerschappen dat dan een aanvraag kan indienen, wordt per jaar bepaald.

Meer informatie en bijeenkomst

Heeft u belangstelling om een subsidieaanvraag in te dienen?

PO | Gea Spaans | 06-51872223 | platformsamenopleiden@poraad.nl
VO |Nienke Wirtz | 06-13341284 | platformsamenopleiden@vo-raad.nl