Toelichting wettelijke regels rondom aanmelding en toelating leerlingen

22 december 2016

Ouders hebben het recht om hun kinderen bij meer dan één middelbare school aan te melden. Dit onderstreept staatssecretaris Dekker in een brief naar alle schoolbesturen po/vo en samenwerkingsverbanden, die op 20 december jl. werd verstuurd. Aanleiding voor de brief waren vragen vanuit de Tweede Kamer en van schoolbesturen hierover.

In zijn brief licht de staatssecretaris toe welke wettelijke regels gelden rondom de aanmelding en toelating van leerlingen. Met name over de vraag of het wettelijk mag dat vo-scholen in plaatsingswijzers afspreken dat ouders hun kind maar bij één school mogen aanmelden, bestond onduidelijkheid. Dekker is hier in zijn brief duidelijk over. Ouders moeten de mogelijkheid hebben om hun kind op meerdere scholen tegelijk aan te melden, zowel binnen als buiten een samenwerkingsverband. Scholen waarvan de aanmeldprocedures niet conform deze wet- en regelgeving zijn, dienen hun procedures aan te passen. Aangezien aanpassing complex is, krijgen ze hier – mede op verzoek van de VO-raad – een jaar (geheel 2017) de tijd voor.

Verdere toelichting

In zijn brief geeft Dekker verder toelichting op de procedure als ouders hun kind bij meerdere vo-scholen aanmelden. Daarnaast gaat Dekker in op de aanmeldprocedure in het algemeen en geeft hij aan wat de wettelijke regels zijn rondom loting en voorkeursregels en de zorgplicht. Tenslotte geeft hij aan welke gegevens door de vo-school mogen worden gebruikt bij de toelatingsbeslissing.

Lees de gehele brief met de toelichting op het wettelijk kader rondom de aanmeldprocedures in het po en vo.