Tweede Kamer bespreekt toekomstbestendigheid groen onderwijs

11 oktober 2018

Op 10 oktober sprak de Tweede Kamer met de ministers Slob en Van Engelshoven over het groene onderwijs. Centraal stond de toekomstbestendigheid van de groene scholen en onderwijsinstellingen. Met name de aoc’s merken de gevolgen van de leerlingendaling.

Dit voorjaar constateerde de inspectie in het rapport 'Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra’ dat de AOC’s onder druk staan en zich geconfronteerd zien met een groot aantal uitdagingen, zoals de gevolgen van de leerlingendaling, een nieuwe bekostigingssystematiek voor passend onderwijs, de veranderende vraag vanuit het groene bedrijfsleven en de organisatie van het opleidingenaanbod in het mbo. De Tweede Kamer toonde zich eerder al kritisch over de investeringsplannen van € 125 miljoen voor huisvesting in deze context. Minister van Engelshoven gaf in het debat aan dat dit voor een deel vervangingsinvesteringen betreft, maar riep de AOC’s op om hier nog eens kritisch naar te kijken. Ook zal ze scherp de vinger aan de pols houden als het gaat om de effecten van de leerlingendaling op financiële keuzes.

Goede regionale spreiding

De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat er in de toekomst sprake blijft van een goede regionale spreiding van groene opleidingen. In een situatie van krimp is dat geen vanzelfsprekendheid. Veel AOC’s zoeken de samenwerking met andere scholen en onderwijsinstellingen, zowel binnen de groene sector als daarbuiten. Deze samenwerking kan bestaan uit gezamenlijke huisvesting, het aanbieden van cross-over opleidingen in het mbo of het uitwisselen van kennis en lesmateriaal.

Kansen in de doorstroom

Minister Slob benadrukte dat er kansen liggen in een grotere doorstroom vmbo-mbo binnen de groene kolom. Nu kiest 30% van de leerlingen een vervolgopleiding in het groene onderwijs als zij hun vmbo-diploma hebben behaald. Onderzoek laat zien dat dit voor een deel samenhangt met onbekendheid van de mogelijkheden op de groene arbeidsmarkt. Meer aandacht hiervoor binnen LOB kan een positieve bijdrage leveren aan het behouden van leerlingen voor het groene mbo-onderwijs. De minister roept de scholen op om ambitie te tonen in het vergroten van de doorstroom binnen het groene vmbo-mbo.