Tweede Kamer stemt voor centraal aanmeldmoment vo

15 september 2021

Vanaf het schooljaar 2023/2024 wordt hoogstwaarschijnlijk de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs anders ingericht. De Tweede Kamer heeft op 14 september een wetsvoorstel hierover aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt onder andere dat alle groep 8-leerlingen zich op één centraal moment - in de week voor 1 april - aanmelden bij het vo; nádat de eventuele bijstellingen van het schooladvies hebben plaatsgevonden.

Hiermee moet ondervangen worden dat leerlingen die een bijstelling krijgen, geen plek meer kunnen vinden op hun niveau/school van voorkeur. Bijkomend voordeel hierbij is ook dat vo-scholen dan niet meer laat in het jaar te maken krijgen met wijzigingen van leerlingenaantallen.

Om dit nieuwe aanmeldmoment mogelijk te maken, schuift de afnameperiode van de eindtoets – die straks de doorstroomtoets gaat heten – op naar de eerste helft van maart en zit er minder tijd tussen het geven van het schooladvies en het afnemen van de doorstroomtoets. 

De VO-raad heeft in aanloop naar de behandeling in de Kamer onder de aandacht gebracht groot voorstander te zijn van dit centrale aanmeldmoment en heeft hierbij gepleit voor de datum van (uiterlijk) 1 april, in plaats van de eerder voorgestelde datum van 1 mei.

‘In beginsel’ bijstellen advies bij hogere toetsscore

De Tweede Kamer nam verder een amendement van de VVD aan dat regelt dat bij een hogere eindtoetsscore het schooladvies in beginsel steeds naar boven wordt bijgesteld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het bevoegd gezag het schooladvies bijstelt naar het niveau dat uit de doorstroomtoets blijkt. Wanneer er meer dan één schoolniveau verschil bestaat tussen het schooladvies en de uitslag van de doorstroomtoets, kan het bevoegd gezag het schooladvies ook naar een tussengelegen niveau bijstellen. Ook kan het bevoegd beslag – onderbouwd - besluiten om het advies, ondanks de hogere toetsscore, niet bij te stellen. 

Overheid blijft een doorstroomtoets aanbieden

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd geregeld dat de door stichting Cito aangeboden Centrale Eindtoets zou verdwijnen, en dat po-scholen enkel gebruik zouden kunnen maken van eindtoetsen (straks: doorstroomtoetsen) aangeboden door de marktpartijen. De reden hiervoor was dat het systeem in de huidige situatie een ‘hybride stelsel’ kent, waarbij én de overheid én de markt toetsen aanbieden, en het toezicht hierop verschillend is. Dit is een zeer kwetsbaar systeem, aldus de minister. 

Middels een aangenomen amendement van de SP en GroenLinks is de wet nu echter zo aangepast dat de overheid toch ook zelf een doorstroomtoets blijft aanbieden (aangeboden door Cito), maar dat deze toets in het stelsel van kwaliteitszorg (denk aan normering, erkenning, toelating) gelijk getrokken wordt met de toetsen van de marktpartijen. 

Motie over aanmeldmoment

Verder werd er gestemd over enkele moties, waarbij één in het bijzonder de aandacht trok: een motie van D66 over het (onderzoeken van) één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8. Deze aangenomen motie vraagt iets anders dan wat het wetsvoorstel regelt, hierdoor wordt het moment juist naar voren gehaald. D66 heeft de minister gevraagd om een brief waarin hij aan moet geven hoe uitvoering te geven aan deze motie.

Vervolg

Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Gaan ook de Eerste Kamerleden akkoord, dan zal het vanaf het schooljaar 2023-2024 in werking treden.